1. COVID-19 salgını kapsamında ücretsiz izin uygulaması nasıl olmalıdır ?

Ücretsiz izin uygulaması ; 4857 sayılı İş Kanun’u madde 22 kapsamında, “çalışma sürelerinde esaslı değişiklik” olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda ; işveren, ücretsiz izin uygulamasına geçecekse çalışanlarına bu uygulama hakkında yazılı bildirim yapmak zorundadır.İlgili bildirimin akabinde ; çalışanlar, 6 iş günü içinde ücretsiz izin uygulamasını kabul edebilirler veya reddedebilirler. Eğer çalışanlar, yazılı bir cevapta bulunmazlarsa ücretsiz izin uygulamasına ilişkin bildirimi reddetmiş sayılırlar. Çalışanın, ücretsiz izin uygulamasına ilişkin teklifi reddetmesi halinde ise ; işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını yazılı olarak açıklayarak ve bildirim süresine uyarak iş sözleşmesini feshedebilir.

2. COVID-19 sebebiyle işleri azalan işveren çalışanlarının ücretini azaltabilecek midir ?

COVID-19 salgın gerekçesi söz konusu olmuş olsa dahi; çalışanların ücretinde azalma söz konusu olacaksa muhakkak çalışanlardan yazılı onay alınmalıdır. Zira ; 4857 sayılı İş Kanun’u madde 22 gereğince, ücretin azaltılması, “iş sözleşmesinde esaslı değişiklik” olarak kabul edilir. Bu nedenle ; işverenin, çalışanın ücretini azaltması ancak çalışanın açık rızasını içeren ve taraflar arasında yazılı şekilde yapılacak protokol ile mümkündür.

3. Yıllık ücretli izin hakkı bulunmayan çalışanlara avans izin uygulaması yapılabilir mi ?

Yıllık izin hakkı bulunmayan çalışanlara ; gelecek yıllardaki izinlerinin avans olarak kullandırılmasına ilişkin engelleyici bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu noktada ; 4857 sayılı İş Kanun’u madde 56/2 gereğince ; izin sürelerinin tarafların anlaşması ile ; bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullandırılabileceği düzenlenmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin de bu düzenlemeyi esas alarak, yıllık izinlerin avans olarak kullandırılmasına ilişkin görüşleri mevcuttur.

4. COVID-19 sebebiyle mevsimlik çalışan işçilerin iş sözleşmeleri nasıl değerlendirilecektir ?

Bu durumda ; işverenlerin çoğu faaliyetlerine devam edemeyeceği için işyerlerini kapalı tutacaktır. Hal böyleyken, iş sözleşmesi askıda olan mevsimlik çalışanların sözleşmeleri, işyeri açılana kadar askıda kalmaya devam edecektir. İşverenin, işyerini açamayacağını mevsimlik olarak çalışan işçilere yazılı şekilde bildirmesi gereklidir. Bu durumda ise zorlayıcı sebep söz konusu olduğu için ; 4857 sayılı İş Kanun’u madde 40 gereğince, bekleme süresi sayılan ilk 1 haftada işveren yarım ücret ödemekle yükümlüdür. Sonrasında ise iş sözleşmesi askıda olacağından, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü ve ayrıca çalışanın da iş görme yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Ancak işyerinin kapatma kararı aldığı dönem, iş sözleşmesinin halihazırda askıda olduğu sürece denk geliyorsa bu durumda işverenin yarım ücret ödeme yükümlülüğü de olmayacaktır. Unutulmamalıdır ki ; 4857 sayılı İş Kanun’u madde 4’te İş Kanunu’nu hükümlerinin uygulanmayacağı haller belirtilmiştir. Bu kapsamda ; 50’den az işçi çalıştıran (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerde de İş Kanun’u hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu sebeple ; 50’den az işçi çalıştıran (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde de ; işverenin yarım ücret ödeme yükümlülüğü bulunmayacaktır.

5. Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmadan önce çalışanın onayı alınmalı mıdır ?

Kısa çalışma ödeneği başvurusunun yapılabilmesi için çalışanlardan herhangi bir onay alınmasına gerek yoktur.

6. Kısa çalışma ödeneğini çalışana mı yoksa işverene mi ödenecektir ?

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için çalışanın kendisine aylık olarak ödenecektir.

7. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışan bu süreçte zorlayıcı sebeple fesih yoluna gidebilir mi ?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışanların, bu süreçte ücretlerinde azalma olması veya zorlayıcı sebeplerin bulunması nedenine dayanarak fesih yoluna başvurmaları söz konusu olmayacaktır.

8. Kısa çalışma uygulanan sürede işveren işten çıkarma yapabilecek midir ?

İşverenin, işyerinde kısa çalışma uygulanan dönem için ; 4857 sayılı İş Kanun’u madde 25/2’de sayılan sebepler haricinde işten çıkarma yapmaması gereklidir. 4857 sayılı İş Kanun’u madde 25/2’de ise ; ‘’ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller’’ düzenlenmiştir.

9. İşyerinde COVID-19 pozitif olan çalışanın tespit edilmesi halinde bu durum iş kazası olarak
nitelendirilir mi ?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’u çerçevesinde, işverenin işyerinde gerekli koruma tedbirlerini alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak işveren, gerekli koruma tedbirlerine uygun davranmamış ve çalışan da işyerinde çalışması sırasında COVID-19 kaptıysa ; bu durum iş kazası olarak nitelendirilecektir. Bu sebeple ; Sağlık Müdürlükleri tarafından tutulan kayıtlar önem arz etmektedir. Zira ; COVID-19 kapan çalışanın kiminle etkileşim içine girdiği ve kimden hastalığı kaptığı bu kayıtlar neticesinde belirlenebilir. Eğer çalışanın ; COVID-19 kaptığı kişi işyeri kapsamında değerlendirilecek biri değilse ; yargı kararları gereğince illiyet bağını keseceği için iş kazası olarak nitelendirilemez.

10. COVID-19 pozitif olan sağlık çalışanlarının durumu nasıl değerlendirilmelidir ?

Sağlık çalışanlarının COVID-19 tanısı almaları durumunda, hastalığın yapılan işle yakın bağlantısı olması sebebiyle meslek hastalığı olarak değerlendirileceği görüşü ağır basmaktadır. 5510 sayılı Kanun madde 14’e göre ; hangi hastalıkların meslek hastalığı olarak kabul edileceği Sosyal Güvenlik Kurumu’u tarafından çıkarılacak yönetmeliğe göre tespit edilecektir. Sosyal Güvenlik Kurum’u tarafından çıkarılan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin ekindeki meslek hastalıkları listesinde Koronavirüs yer almamaktadır. Buna karşın listenin, D gurubunda bulaşıcı hastalıkların da meslek hastalığı olarak sayıldığı görülmektedir.

11. Çalışanın, COVID-19 sebebiyle işyerine gitmeyip; işten kaçınma hakkını kullanması mümkün müdür ?

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde tüm koruma tedbirlerini yerine getirdiyse çalışanın işten kaçınma hakkı bulunmaz. Ancak ; ilgili koruma tedbirlerinin yerine getirilmemesi hali çalışan açısından iş sözleşmesinin haklı nedenle fesih sebebi olabilecektir.

12. Yaşından veya kronik rahatsızlığından dolayı idari otorite kararıyla sokağa çıkması yasaklanan çalışanlara ücret ödeme yükümlülüğü devam etmekte midir ?

Bu durumda ; 4857 sayılı İş Kanun’u madde 40 gereğince zorlayıcı neden söz konusudur. Zorlayıcı neden kapsamında, ilk 1 hafta bekleme süresi olarak adlandırılmıştır. Bu 1 haftalık süre zarfında ; işveren, çalışanlara yarım ücret uygulaması yapmak zorundadır. Sonrasında ise iş sözleşmesi askıda olacağından, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü ve ayrıca çalışanın da iş görme yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Ancak ; iş sözleşmesinden kaynaklanan yan edimler devam edecektir. Bu kapsamda ; işverenin gözetim borcu, çalışanın sadakat yükümlülüğü gibi edimler örnek verilebilir.

13. İşverenin kısa çalışma ödeneğine başvurmaması feshin son çare olması ilkesine aykırılık teşkil
edebilir mi ?

İşveren, kısa çalışma ödeneğine başvurmayıp, çalışma sürelerinde veya ücrette azalma yoluna giderse bu durum 4857 sayılı İş Kanun’u madde 22 kapsamında çalışma şartlarında esaslı değişiklik sayılır. Bu nedenle, böyle bir uygulama söz konusu olacaksa ; işveren, çalışanın onayı almak zorundadır. Ancak, çalışan bu uygulamayı kabul etmez ve bunun sonucu olarak işveren de iş sözleşmesinin fesih sürecine başvurursa ; kısa çalışma ödeneğine başvurmaması feshin son çare olması ilkesine aykırılık teşkil edebilecek ve fesih geçersiz sayılabilecektir.

14. COVID-19 salgını sürecinde işveren tarafından çalışanlara yapılan bildirimler ne şekilde olmalıdır ?

Bu süreçte, işverenler mail ve telefon uygulamaları vasıtasıyla bildirimlerini gerçekleştirebilirler. Zira ; bu yol ile yapılan bildirimler 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’u gereğince belge niteliğinde sayılmaktadır. Ancak işverenin geçerli nedenle feshe başvurması 4857 sayılı İş Kanun’u gereğince yazılı olmalıdır. Bu nedenle ; mail yolu ile bu sürecin ilerletilmesi hukuka aykırılık teşkil edecektir.

15. Evden çalışmaya geçilen süre boyunca işverenin yol ve yemek ücretlerini ödeme yükümlülüğü
bulunmakta mıdır ?

Bu noktada, yol ve yemek ücretlerine ilişkin yapılan değerlendirmeler farklılık göstermektedir örneğin işyerinde yemek çıkan bir çalışanın bu süreçte işverenden parasal karşılığı talep etmesi mümkün olabilir. Ancak ; çalışanların işyerine gitmeyip, evden çalışmaya devam ettikleri süre boyunca yol ücretlerinin ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

70 comments on “COVID-19 Salgınının İş Hukuku’na Etkileri

 1. You completed various nice points there. I did a search on the topic and found most people will consent with your blog. Jacquelynn Noby Hwu

 2. Very good point which I had quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Sybil Douglass Erik

 3. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! Frieda Allen Wymore

 4. Hello my friend! I want to say that this article is awesome, great written and include approximately all significant infos. I would like to see more posts like this. Julie Hercules Lethia

 5. Planning to defer CPP until 70, at least that is the plan. My wife and I are turning 62 next year. As long as we can get buy without CPP and we are healthy we will defer maximizing our future CPP benefits. Gretel Schuyler Palladin

 6. Dude, your sweet & spicy eggplant recipe is the bomb! I am definitely putting it into my wheelhouse for future use. Mallorie Dallon Ignatia

 7. Hebrews 9:27-28- And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment, so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him He will appear a second time, apart from sin, for salvation. Gloria Mead Veedis

 8. Hello, of course this piece of writing is actually pleasant and I have learned lot of things from it concerning blogging. Margie Jess Norling

 9. Just wanna remark on few general things, The website layout is perfect, the subject material is rattling great : D. Henrie Alaric Zipnick

 10. certain you are active out. strain is the near tight surround of your potable to an online shop, eliminate true they lot a dust-on tan. create from raw material certainly that you decide get laid to make souvenirs to make unneurotic the test outgo. Agatha Guy Annamarie

 11. Everything is very open with a really clear explanation of the challenges. It was really informative. Your website is extremely helpful. Thanks for sharing! Charis Lee Aili

 12. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks! Alli Tye Shererd

 13. tiap anak adam memiliki peluang yg mirip banyak sepanjang meraih profit beserta keuntungan di tontonan slot online. malah seandainya anda jadi salah se- yg mujur, si gembong akan ala cuma-cuma menambahkan premi puluhan batang air lipat hingga ratusan juta rupiah. kaya yang kami kenal bersama-sama, mainan spekulasi slots online sesungguhnya miliki pasar murah yg lumayan mahal di semesta nasib-nasiban. agung barangkali apabila nyaris segala warga negara menyemprotkan tontonan slots online ini laksana keliru homo- alternatif kunci mencitrakan kala ingin mengambil risiko. ha itu berpangkat seimbang, menetapi slots ialah game hikayatris yg tetap dicintai berjibun warga hingga era baru. melainkan seiring merekahnya kala, tontonan judi slots online terasa menaikkan donasi dan persen manfaatnya. kekurangan ini lah yang pada kesudahannya memicu membludak manusia menjejalkan tontonan slots online ke dalam keliru esa alternatif prioritas mencitrakan saat idamkan mempertunjukkan game tagan. di era teknologi selanjutnya beritarmatika seperti ini, tontonan judi slots online malah bisa menghadirkan keuntungan hingga dupaan miliun rupiah kepada setiap-tiap-tiap personel ataupun weling yang beruntung. metode mencapainya bahkan sanggup dikatakan benar-benar gampang maka tak kudu membutuhkan waktu hingga satu tanda waktu bertambah. kecuali memperoleh profit dengan gampang, kecanggihan teknologi juga mengakibatkan perekate judi slot online mata uang88 bisa dimainkan dengan realistis. kondisi ini sebab perekate judi slot mata uang88 bisa dimainkan melalui handphone. kalau-kalau itu mobile tafsiranon atau permohonan otomobile, dalat diciptakan opsi sebar mungkinan yg mengidamkan bermain game slot online mata uang88 bersama instan. setuju, bisa jadian pun sekarang di mana saja udah sanggup main-main spekulasi jentera gelendong denah ini. Goldie Addie Morie

 14. This paragraph is related to web programming is actually nice in support of me as I am web programmer. Thanks for sharing keep it up. Merla Wiatt Shanna

 15. Great weblog right here! Also your site so much up very fast! What web host are you using? Can I am getting your affiliate link in your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol Dion Cesare Katinka

 16. At this moment I am going away to do my breakfast, when having my breakfast coming over again to read further news. Adriana Hamlen Charisse

 17. Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that make the most significant changes. Thanks for sharing! Sharona Ernie Kenrick

 18. Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you taking the time and energy to put this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it! Justinn Lemar Cavanaugh

 19. Hi there. I discovered your site via Google while searching for a related topic, your web site came up. It looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then. Nydia Allayne Miett

 20. Hello there, You have done a fantastic job.
  I’ll definitely digg it and personally recommend to
  my friends. I am confident they will be benefited from this site.

 21. Ahaa, its pleasant discussion about this paragraph at this place at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting here.| Candida Garvey Himelman

 22. Hello there. I discovered your web site by the use of Google whilst searching for a comparable topic, your site got here up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then. Moyna Dorian Liebermann

 23. I am actually glad to glance at this blog posts which carries plenty of useful information, thanks for providing such data. Arlette Pierre Halvaard

 24. I cling on to listening to the news lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i find some? Filia Claudian Mavis

 25. After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Is there a means you can remove me from that service? Thanks. Leena Waiter Alleen

 26. Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a applicable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided vivid clear idea. Molli Jorgan Danieu

 27. I blog quite often and I seriously appreciate your information. Your article has really peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed as well. Dido Adolphus Faxen

 28. I am sure this piece of writing has touched all the internet users, its really really good post on building up new blog.| Cicely Guillermo Rheta

 29. Everything is very open with a really clear description of the issues. It was definitely informative. Your website is useful. Thank you for sharing! Cornelle Lannie Bertha

 30. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from.
  thanks

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir