I. GİRİŞ:

Küresel bir sağlık krizi olan Covid-19 virüsü sebebiyle insanların bir araya gelebilecekleri ortamları minimize etmeye gayret gösterilmektedir. Buna bağlı olarak birçok ülke, yargıda virüsün bulaş riskini azaltabilmek adına tarafların bizzat hazır bulunduğu yargılamalar yerine teknolojik imkânlardan faydalanmak suretiyle ses ve görüntü aktarımının yapıldığı duruşma sistemlerini kullanmayı tercih etmektedir.

Uzmanlar tarafından ifade edildiği üzere Covid-19, her bünyede farklı etki meydana getirmektedir. Yapılan açıklamalara göre, söz konusu virüs her yaştan insana bulaşmış, ülkemizde farklı yaş gruplarında yer alan 3000’den fazla kişinin de ölümüne sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla ülkemizde de Covid-19 sebebiyle birtakım tedbirler alma yoluna gidilmiştir. Nitekim sosyal yaşamda insanlar arasındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi, aynı ortamda 15 dakikadan fazla kalınmaması, 65 yaş üstü ve 20 yaşın altında yer alan vatandaşların evden çıkmalarının yasaklanmış olması bu tedbirlere verilecek örneklerden bazılarıdır.

14 Nisan 2020 tarihinde ise, uzun süredir gündemde olan 7242 sayılı kanun ile İnfaz Kanunu’nda da değişiklik yapılmış, cezaevindeki doluluk oranı azaltılmış, yaklaşık 90.000 kişi tahliye edilmiştir.

Alınan tedbirlerin bazıları da devletin yargılama gücüne yöneliktir. Bilindiği üzere 13 Mart 2020 tarihi itibariyle duruşmalar, dava açma, icra takibi, şikâyet veya itiraz gibi hususlar önce 30.04.2020 tarihine kadar, daha sonra ise 15.06.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Belirtmek gerekir ki planlananın tam tersi bir durumun vuku bulması halinde, yani virüsün yayılımının devam etmesi durumunda duruşmaların ne zaman başlayacağının bilinmediği bir belirsizlik hali söz konusudur. Duruşmalar ertelenip ötelendikçe hem yargının tüm süjeleri açısından iş yükü oldukça artacak hem de vatandaşlar için telafisi çok zor veya imkansız zararlar doğacaktır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şartlar, bir an önce sesli – görüntülü duruşma sistemine geçilmesini zorunlu kılmıştır. Aksi uygulama, yargılamaların daha çok uzamasına sebebiyet verecektir. Ülkemizde birçok sebeple davaların uzun sürdüğü, bu minvalde AİHS’e aykırılık sebebiyle ülkemizin tazminata mahkûm edildiği de bir gerçektir. Böyle bir ortamda tedbirlere riayet edilmek suretiyle yargılama yapılabilmesinin tek yolu duruşmaların sesli – görüntülü olarak yapılmasıdır. Bu sebeple, sesli-görüntülü bilişim sistemi aktif hale getirilerek yargılamalara devam edilmelidir.

Bu hususta karşılaştırmalı hukukta İngiltere örneğini ele aldığımızda İngiltere’de 1999 tarihli Adalete Erişim Kanunu ile medenî yargılama davalarında duruşmaların video konferans yöntemiyle icra edilebilmesine izin verildiği dikkatimizi çekmektedir. İngiltere’de mahkeme salonları ile polis istasyonları arasında video bağlantısı kurulmuş ve bu sayede basit davaların ilk duruşmalarının aynı gün ve hatta birkaç saat içinde yapılabilmesi sağlanmıştır. Alman hukuku bakımından da benzer durum söz konusudur. Nitekim Alman hukukundaki ağırlıklı görüş; ses ve görüntü nakledilen yerin mahkeme salonları dışında hukuk bürosu gibi kamusal ya da özel alanlar da olabileceği yönündedir[1].

Özellikle Pandemi sürecinde birtakım ülkelerin bazı pratik uygulamaları hayata geçirdikleri gözlenmektedir. Örneğin; İngiltere ve Galler’de Pandemi sürecinde mahkemeye uzaktan erişimin bir zorunluluk haline geldiği, taraflarca birlikte kararlaştırılacak Skype ya da alternatif video bağlantılarıyla (MeetMe, Zoom, FaceTime, Microsoft Team gibi) duruşma yapılabileceği, ikinci bir talimata kadar duruşmaların bu şekilde gerçekleştirilmesinin esas olduğuna dair kararlar alınmış ve bu yolla duruşmaların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılı bir kılavuz yayınlanmıştır.[2] Yine Amerika’nın New York eyaletinde 7 Nisan-13 Nisan 2020 tarihleri arasında özellik arz eden davalar için sanal mahkeme üzerinden yargılama yapılmasına karar verilmiş[3] sonrasında da belirsiz bir süreliğine genişletilmiş ve bu yolla görülecek dava çeşitliliği de artırılmıştır.

Yazımız tarihi itibarıyla ülkemizde Pandemi sürecine özel böyle bir uygulama henüz gerçekleştirilmemiştir. Ancak HSK’nın 30.04.2020 tarih, 76-2020 sayılı “COVİD-19 Kapsamında Alınan Tedbirlerin Uzatılması” konulu kararında yer alan birtakım ifadeler, bu tarz özel uygulamaların hayata geçirilebileceğini işaret etmektedir. Kararda; “Tutuklu dosyalara ilişkin soruşturma ve kovuşturma işlemleri esnasında CMK’da öngörülen zorunlu haller ve işin niteliği gereği tarafların hazır edilmesi gerekmekte ise, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirler alındıktan sonra, tarafların mümkün olduğunca bilişim imkanlarından istifade edilerek hazır edilmelerine” denilmiştir. Halihazırda şüpheli ve tutuklular SEGBİS marifetiyle duruşma salonunda zaten hazır edilebilmektedir. Buna karşın HSK’nın yukarıda anılan kararda “sanık ya da müdafilerin” yerine Avukatları da kapsayacak şekilde “tarafların” ibaresini kullanması, “SEGBİS” yerine video iletişim vasıtalarını kapsayacak şekilde “bilişim imkanları” ibaresini kullanması dikkat çekicidir.

İç hukukumuz bakımından mevzuatımızda yer alan düzenlemeler incelendiğinde sesli ve görüntülü duruşma yapılabilmesine engel hiçbir hüküm bulunmadığı görülmektedir. Ancak mevcut durum itibariyle bu konuda herhangi bir uygulamanın yapılmadığı da bir gerçektir. Öncelikle mevzuatımızda yer alan maddelere kısaca temas etmekte yarar bulunmaktadır.

II. MEVZUATIMIZDA SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ DURUŞMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

A. 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA YER ALAN HÜKÜMLER

Sesli ve görüntülü duruşma sistemi, ilk olarak 1 Haziran 2005 tarihinde kabul edilen 5271 sayılı CMK’da yer almıştır. Hatta o günlerde yani 2006 yılında yurtdışında olan bir sanığın ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) olmamasına rağmen ABD’den alınmıştır[4].

5271 sayılı CMK’da yer alan hükümlere kısaca temas etmekte yarar bulunmaktadır.

Madde 94/2

“Yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde yakalandığı yer adliyesinde, mevcut değil ise en yakın adliyede kurulu sesli ve görüntülü iletişim sisteminin kullanılması suretiyle yetkili hâkim veya mahkeme tarafından bu kişinin sorgusu yapılır veya ifadesi alınır.”

Madde 180/5

“Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre tanık veya bilirkişinin aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle dinlenebilmeleri olanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak ifade alınır.”

Madde 196

“Hâkim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yurt içinde bulunan sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir.”

196. maddede yer alan “yurt içinde bulunan sanık” vurgusunun Pandemi sürecinden bağımsız olarak günümüz şartlarında uygun olmadığını ifade etmek gerekir. Belirli suçlar bakımından yurtdışında bulunan şüphelinin veya sanığın savunmasının da bu yolla alınabilmesi mümkün hale getirilmelidir. Örneğin üst sınırı 2 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlar bakımından uygulanabilecek bu yöntemle hem yargılamalar makul sürede sonuçlandırılacak hem de usul ekonomisi gözetilmiş olacaktır. Gerçekten de uygulamada, yurtdışında bulunan şüpheli veya sanığın ifadelerinin alınması için ya istinabe yoluna başvurulmakta ya da şartları oluşması halinde yakalama kararı çıkarılmaktadır. İstinabe süreçleri hem çok uzun sürmekte hem de tercüme masrafları gibi birçok harcamaya sebebiyet vermektedir. Yakalama kararı çıkarıldığında ise, şüpheli veya sanık yurda geldiğinde havaalanında başlayıp adliyede sona eren uzun ve belirsiz bir süreç yaşamaktan çekinmektedir. Tüm bu sorunlar şüpheli veya sanığın ilgili ülkede bulunan Türk konsolosluklarında yapılacak kimlik tespitiyle birlikte iştirak edebilecekleri sesli – görüntülü duruşma yöntemiyle veya öngörülecek başka benzer yöntemlerle çözülebilecektir. Adil yargılanma hakkının temini için bu şekilde ifade alınması, kişinin müdafisinin Türkiye’deki ilgili mahkemeye katılım sağlaması şartına tabi tutulabilecektir.

Yukarıda yer verilen mevcut yasal düzenlemelere göre, sanık, tanık, bilirkişi, SEGBİS üzerinden dinlenebilecektir. Ancak buradaki sorun; sanık ya da müşteki vekilinin, pandemi dolayısıyla, evinden veya işyerinden duruşmaya katılamayacak olması, sadece SEGBİS sisteminin bulunduğu adliyelerden duruşmaya iştirak edebilecek olmasıdır.

Ancak; -Pandemi sürecinden de bağımsız olarak- artan nüfus ve teknolojik gelişmeler sesli görüntülü duruşmanın uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bilhassa İstanbul gibi şehirlerde bir adliyeden diğer adliyeye ulaşmak dahi çok zordur. Bu sorunun çözümü Yönetmelik[5]’te yapılacak değişiklikle sağlanabilir.

B. 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA YER ALAN HÜKÜMLER

6100 sayılı HMK’nın 149. Maddesine bakıldığında, taraf vekillerinin “bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına” izin verildiği görülmektedir. Ancak “tarafların rızasının” aranması sebebiyle, taraflardan birinin rızası olmadığı hallerde duruşma yapılamayacaktır. Söz konusu madde aynen;

“Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası

MADDE 149- (1) Mahkeme, tarafların rızası olmak şartıyla, kendilerinin veya vekillerinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine izin verebilir.

(2) Tarafların rızası olmak kaydıyla, mahkeme; tanığın, bilirkişinin, uzmanın veya bir tarafın dinlenilmesi esnasında başka bir yerde bulunmalarına izin verebilir. Dinleme, ses ve görüntü olarak aynı anda duruşma salonuna nakledilir.” şeklindedir.

6100 sayılı HMK’ya göre; hali hazırda her avukat bulunduğu yerden, ofisinden, hatta evinden duruşmaya iştirak edebilecektir. Buradaki sorun ise, sesli ve görüntülü duruşmanın her iki tarafın ortak iradesine bırakılmış olmasıdır. Taraflardan birinin onayının olmaması halinde diğer taraf duruşmaya iştirak edemeyecektir. Bu ibarenin kaldırılması gerekmektedir.

Buna karşın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, “bulundukları yerden” ibaresi gibi açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple sanık müdafii ya da müşteki vekili hiçbir şekilde duruşmaya sesli-görüntülü olarak iştirak edememektedir. Pandemi sürecinde dahi mahkemelere iletilen bu tarz talepler “CMK’da böyle bir usul olmadığı” gerekçesiyle reddedilmektedir. Önlemlerin en üst düzeyde alınmaya devam edildiği 23.03.2020 tarihinde tutuklu bir dosyanın duruşmasına Skype, Whatsapp, Facetime aracılığıyla katılma talebi İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemeleri’nden birisi tarafından “teknik imkanlar müsaade etmediğinden ve usulde böyle bir husus bulunmadığından” şeklindeki gerekçeyle reddedilmiştir. Yukarıda anılan HSK kararı doğrultusunda mahkemelerin en azından Pandemi sürecindeki bu tarz talepleri bundan sonra nasıl karşılayacakları ise zamanla görülecektir. Nitekim HSK, CMK ve HMK’da açıkça düzenlenmeyen bir yöntemin uygulanmasının önünü açmış durumdadır.

C. CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

Kısa adı SEGBİS olan “Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin” uygulanmasına 20 Eylül 2011’de Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle başlanmıştır.

SEGBİS, Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 3/c maddesinde “UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi” şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 11. Maddesinde “uluslararası karşılıklı adli yardımlaşma çerçevesinde SEGBİS kullanılabileceği” düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 13. Maddesinde “Soruşturma ve kovuşturma aşamasında talep eden makam tarafından kabul edilen mazeretleri nedeniyle hazır bulunamayan kişi, SEGBİS ile dinlenebileceği gibi SEGBİS üzerinden duruşmalara da katılabilir” hükmü yer almaktadır.

Bu maddede, 6100 sayılı HMK’da olduğu gibi, “bulundukları yerden” ibaresi yer almamaktadır. Bu nedenle “SEGBİS üzerinden” ibaresine istinaden ancak SEGBİS sisteminin kurulduğu yerden duruşmalara iştirak edilebilecektir.

Maddenin 2. fıkrasında ise, SEGBİS üzerinden dinlenecek kişiyi kolluğun hazır edeceği, dinlenecek kişinin kolluk tarafından denetleneceğine dair düzenlemeler yer almıştır.

Yönetmeliğin 14. Maddesinde, teknik altyapı bulunması halinde, ceza infaz kurumunda bulunanların SEGBİS üzerinden dinlenebileceği ve bu yolla duruşmalara katılabileceği belirtilmiştir. Sanık ya da şüpheli isterse SEGBİS üzerinden değil, duruşmalara doğrudan da katılabilecektir.

Yönetmeliğin 15. Maddesinde; teknik altyapı bulunması halinde, tedavi kurumlarında bulunanların SEGBİS üzerinden dinlenebileceği ve bu yolla duruşmalara katılabileceği belirtilmiştir. Sanık ya da şüpheli isterse SEGBİS üzerinden değil, duruşmalara doğrudan katılabilecektir.

Yönetmeliğin 20. Maddesinde ise duruşmaya katılan kişinin kimliği taranıp aslı ile aynı olduğuna dair ibare eklenerek elektronik imza ile imzalanmak suretiyle UYAP üzerinden gönderileceği belirtilmiştir.

Mevcut hükümler birlikte değerlendirildiğinde, yargılamanın en kısa sürede sonuçlanması bakımından sesli – görüntülü duruşma sistemi kullanılarak, avukatların bulundukları yerden duruşmaya katılmasına imkân verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

III. SEGBİS KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR     

Birçok ülkenin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildiği günlerde, sesli görüntülü duruşma sistemine geçtiği görülmektedir. Pandeminin ise ne zaman son bulacağı bilinmemekle birlikte uzmanlar bu virüsün birkaç yıl devam edeceğini belirtmektedir. Bu sebeple zaman ve masraf kaybını önlemek için sesli – görüntülü duruşma sistemine bir an önce geçilmesi isabetli bir uygulama olacaktır. Ancak bu minvalde dikkat edilmesi gereken husus SEGBİS uygulaması ile şüpheli veya sanığın savunma hakkının ihlal edilmemesi meselesidir.

CMK’nın 196/4’üncü maddesi uyarınca sesli ve görüntülü iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle sanığın SEGBİS marifetiyle sorgusunun yapılabileceği ve duruşmalara katılabileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak SEGBİS’in uygulanabilmesi için öncelikli bu yola başvurmanın zorunlu olması, sanığın duruşmaya katılmasında zorunluluğun bulunmaması ve sanığın duruşmaya katılmıyor olmasının onun duruşmaya erişim imkânını engeller mahiyette olmaması icap etmektedir. Ülkemizin mevcut pandemi süreci dikkate alındığı takdirde SEGBİS için aranan zorunluluk koşulunun gerçekleştiğini söylememiz mümkündür.

Yargıtay uygulaması ile de SEGBİS marifetiyle ifade alınması, sorgu yapılması veya sanığın duruşma salonuna getirtilmeden bulunduğu ceza veya tutukevinden duruşmaya katılmasının sağlanabilmesi kabul edilmektedir. Ancak tüm bu işlemler sırasında adil yargılanma hakkı ihlal edilmemelidir.

Nitekim böylece ilgililerin bulundukları yerden duruşmaya katılımları sağlanarak yargılamada vakit kaybı yaşanmayacak ve mahkeme koridorlarındaki yoğunluğun önüne geçilerek birbirine husumet besleyen taraflar arasında tatsız olayların yaşanması da engellenmiş olacaktır. Ancak tüm bu işlemlerin hukuka uygunluğundan bahsedebilmemiz için ayrıca adil yargılanma hakkının ihlaline de yol açmayacak şekilde icra edilmesi icap etmektedir[6].

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), belirlemiş olduğu kriterlere riayet edilmesi halinde SEGBİS uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlal etmeyeceğini içtihat haline getirmiştir. [7] Bu kriterler aşağıdaki gibidir:

 • Sanık, duruşma salonunu görebilmeli ve söylenenleri duyabilmelidir.
 • Sanık müdafii ile sanık aynı yerde hazır olmalıdır. Aynı yerde hazır değiller ise yine SEGBİS sistemi kullanılarak sanığın müdafisi ile mahrem bir yerde görüşme imkanına sahip olması gerekmektedir.
 • Bağlantının kesintisiz olması iktiza etmektedir.

AİHM, tüm bu şartların varlığı halinde icra edilen SEGBİS ile sanığın ifadesinin alınmış olması durumunda sanığın duruşmada hazır bulunması koşulunun sağlanmış olacağını ifade etmektedir[8]. Aksi halde SEGBİS üzerinden yapılan duruşmalar neticesinde verilen kararlar ciddi şekilde adil yargılanma hakkının ihlali sonucunu doğuracaktır. Bunun sebebini ise birkaç madde ile sıralayabilmemiz mümkündür:

 • SEGBİS ile sanık yüz yüze olmadığı bir hâkim tarafından sorgulanır. Dolayısıyla çeşitli teknik problemler ortaya çıkabilir.
 • SEGBİS’e başvurulması şüpheli veya sanığın kusurlu hareketinden kaynaklanmamaktadır. Eğer bu durum şüpheli veya sanığın kusurlu hareketinden kaynaklansaydı sonuçlarını da kendisine yüklememiz mümkün olabilirdi.
 • SEGBİS’e başvurulduğu durumlarda şüpheli veya sanığın dosya içeriğine ulaşabilme imkânı oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla şüpheli veya sanık haklarına riayet edilmediği takdirde adeta kişinin yokluğunda işlem yapılması gibi bir sonucun ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir.

Ezcümle, SEGBİS uygulamasının usulünce icra edilmemiş olması halinde sanığın duruşmaya erişim hakkı ve dolayısıyla savunma hakkının kısmen veya tamamen kısıtlanması söz konusu olacaktır. İlk derece mahkemesi tarafından hüküm için önemli olan hususlarda sanığın savunma hakkının kısıtlanmasına yol açılması halinde CMK’nın 289/1-h bendinde öngörülen hukuka kesin aykırılık hali ve mutlak bozma sebebi somut olay bakımından gerçekleşmiş olacaktır.

Üzerinde durulması gereken bir diğer mesele de başka suçtan tutuklu bir sanığın hüküm celsesindeki beyanlarının SEGBİS yolu ile alınması hususudur. Bu bağlamda ikili bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Sanık duruşmalardan vareste tutulmuş ve hüküm celsesine katılma talebinde bulunmamış ise, SEGBİS marifetiyle sanığın son beyanı alınarak hüküm kurulabilmesi mümkündür.

Buna karşılık sanık duruşmalardan vareste tutulmasına rağmen hüküm celsesine katılmak istemişse sanığın bizzat duruşmada hazır edilmesi icap etmektedir. Aksi halde yine sanığın savunma hakkının kısıtlanması söz konusu olacaktır. Yargıtay’ın müstekar içtihatlarında da bu husus bozma nedeni olarak kabul edilmektedir.[9] Benzer şekilde duruşmadan vareste tutulma talebi bulunmayan sanık hakkında bu hususta herhangi bir karar alınmadan sanığın hüküm celsesinde hazır edilmemiş olması yine savunma hakkının kısıtlanması olarak kabul edilmektedir.[10] Ayrıca bu durum ceza muhakemesinin en temel prensiplerinden olan “doğrudan doğruyalık, yüzyüzelik, vasıtasızlık” prensibiyle de yakından ilişkilidir. Nitekim; sanığın hakkında hüküm kuracak mahkeme önündeki işlemelerde doğrudan hazır bulunması ve delillerin tartışılmasına etkin olarak katılması adil yargılanma hakkının gereğidir.[11] Yargıtay da, sanığın itirazına rağmen savunmanın SEGBİS ile alınmasını doğrudan doğruyalık prensibine aykırı bulmaktadır.[12]

Yapılan yargılamada sanık her ne kadar duruşmaya bizzat katılma talebinde bulunmuş olsa da mahkeme, CMK’nın 196/5’nci maddesine göre hastalık, disiplin önlemi veya zorunlu diğer nedenlerin varlığı halinde yargılamanın yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastane veya tutukevine nakledilen sanığın hazır bulunmasına gerek görülmeyen haller için sanığın duruşmaya getirilmemesine karar verebilir. Ancak hakime her ne kadar bu hususta takdir yetkisi verilmiş olsa dahi hakim bu husustaki zorunlu nedenleri gerekçeli olarak kararına derc etmek mecburiyetindedir. Nitekim Yargıtay içtihatlarında sanığın duruşmada hazır edilmemiş olmasının temelini oluşturan zorunlu nedenlerin kararda gösterilmemiş olması savunma hakkının kısıtlanması olarak kabul edilmektedir.[13]

Pandemi sürecinde SEGBİS sistemi ile icra edilecek duruşmalarda ortaya çıkacak olası sorunlardan biri de duruşmaya iştirak edecek avukatın kimliğinin nasıl ispat edileceği meselesidir. Her ne kadar duruşma salonunda yapılan duruşmalarda Avukatlara kimlik sorulması gibi bir uygulama söz konusu değilse de, SEGBİS yoluyla yapılacak duruşmalarda kimlik tespiti yapılmak istenmesi halinde teknik olarak buna engel hiçbir durum yoktur. Yönetmeliğinin 20’nci maddesinde de bu husus düzenlenmiştir. Buna göre duruşmaya katılacak avukatın, kimliğini tarayarak aslı ile aynı olduğuna dair beyanını elektronik imza ile imzalamak suretiyle UYAP üzerinden ilgili mahkemeye göndermesi icap etmektedir. Duruşmaya katılacağını beyan eden Avukatın UYAP kaydının yapılması yeterli olacaktır. İlgili Avukat elektronik imzasını kullanarak kimliğini ispatlayacağından esasen bu yöntemle Avukat olmayanların vekil olarak duruşmaya katılmalarının da kesin bir şekilde önüne geçilecektir. Yönetmelikte aranan bu şartların yerine getirilmesi halinde avukat olduğunu iddia eden kişinin vekil olarak duruşmada yerini alması mümkündür.

Nihai olarak özellikle SEGBİS marifeti ile yapılacak duruşmada usulen dikkat edilmesi gereken son husus ifadesi alınan ilgilinin bulunduğu yerin denetlenebilir olması meselesidir. Bu halde SEGBİS’in, ifadesi alınan kişinin arkasının da görülebildiği, her türlü yönlendirmeden uzak bir mekânda icra edilmesi gerektiği kanaatinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

IV. BİR SAVUNMA HAKKI OLARAK CEZAEVİNDEKİ TUTUKLU İLE AVUKATIN SEGBİS MARİFETİYLE GÖRÜŞEBİLME İMKANI

Yukarıda açıklanan hususların yanı sıra avukatların cezaevindeki müvekkilleri ile yine SEGBİS sistemi ile görüşmelerine imkan veren yasal düzenlemenin de yapılması gerekmektedir. Gerçekten İstanbul’da avukatlık yapan bir avukatın, Gaziantep’teki cezaevinde bulunan müvekkili ile İstanbul Adliyesi’nden SEGBİS sistemi marifetiyle görüşme yapabilmesi halinde, cezaevlerine giriş çıkış da en aza indirilecektir. Netice olarak cezaevlerinde de belirli bir trafik olacağı için bu yönde yapılacak bir düzenleme de bilhassa uzun süreceği açık olan pandemi döneminde faydalı olacaktır.

Hali hazırda ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşme yapabilmelerini düzenleyen yasal mevzuat yürürlüktedir. 29.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 74. maddesinde hükümlülerin telefonla görüşme hakkı düzenlenmiştir. Maddenin 2. fıkrasının “g” bendinde; görüntülü telefon görüşmesi yapılmasına imkan sağlayan teknik alt yapının kurulu bulunduğu Bakanlıkça belirlenen kurumlarda görüntülü görüşme yapılabileceği, bu sistemin oda veya koğuş içine ya da idarece uygun görülen diğer yerlere kurulabileceği düzenlenmiştir.

Aynı maddenin 4. fıkrasında da açık kurumlar ile çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin ücretli telefonlarla sesli veya görüntülü olarak serbestçe görüşme yapabilecekleri düzenlenmiştir. Yine yönetmeliğin 141. Maddesinin göndermesi ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 116. maddesi referansıyla, Yönetmeliğin 74. Maddesinde “telefonla görüşme hakkı” başlığı altında düzenlenen görüntülü görüşme hakkının tutuklular için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

Bu yasal düzenleme, ceza infaz kurumlarında görüntülü görüşme için gerekli olan teknik altyapıların kurulabilmesine hiçbir engel bulunmadığını açık bir şekilde göstermesi açısından önemlidir. Ancak henüz bu uygulama hayata geçmemiştir.

Tüm bu düzenlemeler karşısında savunma hakkının en etkin bir şekilde kullanılabilmesi için tutukluların Avukatlarıyla görüntülü görüşebilmelerine izin verilmesinde hiçbir sakınca bulunmadığını düşünmekteyiz. Tutukluların sadece müdafileri ile yapacakları görüntülü SEGBİS görüşmesinin ücrete tabi tutulması da düşünülebilir. Bunun ücreti görüşme talep eden tutuklu veya müdafiinden alınabilir.

Henüz daha pandemi mevcut değilken, avukatın cezaevindeki müvekkili ile SEGBİS üzerinden görüşmesine yönelik yasal düzenleme yapılması yönündeki teklife Adalet Bakanlığı tarafından talebin değerlendirileceği şeklinde cevap verilmiştir. Cezaevinde bulunan tutuklularla ilgili olarak SEGBİS uygulaması nasıl ki hakim ve savcılar tarafından kullanılıyor ise, yargılamanın 3 bacağından biri olan avukatlar da cezaevinde tutuklu bulunan müvekkilleriyle SEGBİS yoluyla görüşebilmelidir.

SONUÇ:

Tüm dünyada yaşanmakta olan COVID-19 gibi pandemi süreçlerinin gerçekleştiği zamanlarda teknolojik imkânların kullanılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. SEGBİS sisteminin kullanımının duruşma salonları veya yönetmelikte öngörüldüğü üzere ceza ve infaz kurumları yahut tedavi kurumları ile sınırlı kalmayacak şekilde, Türkiye genelinde avukatların büroları da dahil olmak üzere belirlenecek noktalarda kullanımının yaygınlaştırılması için gerekli mevzuat düzenlemesi ile alt yapı düzenlemelerinin bir an evvel hayata geçirilmesi gerekmektedir. Nitekim SEGBİS’i sadece duruşma salonlarıyla sınırlı tutmak mahkemelerdeki iş yükünü artıracak sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi süreci, yargıdaki iş yükünün artmasına en vahim örneği teşkil etmektedir. Artan iş yükünün yargının yavaşlamasına sebebiyet vereceği ve uzun yargılama süreçleri ile mağduriyetleri de beraberinde getireceği unutulmaması gereken bir meseledir.

SEGBİS gibi elimizde var olan bu denli önemli bir teknolojik imkânı, hak kaybına sebebiyet vermeden, altyapısını daha da geliştirmek suretiyle ve yukarıda bahsetmiş olduğumuz evrensel hukuk kurallarına riayet ederek kullanmamız halinde, pandemi sürecini verimli bir şekilde değerlendirerek yargıdaki iş yükünün artmasına mahal vermeden bu süreci atlatmamız mümkündür. En azından belli suçlar belirlenerek, sesli görüntülü duruşma dönemi kalıcı hale getirilmelidir. Bu bağlamda ayrı SEGBİS salonları kurulması fikrinin zaman kaybetmeden hukuki alt yapısıyla birlikte kümülatif olarak hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

Aynı zamanda, avukatların cezaevlerindeki müvekkilleri ile SEGBİS sisteminin kurulduğu adliyelerden görüşmeleri için de gerekli yasal düzenlemenin yapılması, hukuki açıdan, gelişen teknolojik çağda önemli bir ilerleme olacaktır.

Yurtdışında bulunan sanığın, üst sınırı 2 yılı geçmeyen suçlardan açılan davalarda, vekilinin duruşmada hazır bulunması, konsolosluklarda kimlik tespiti yapılarak ifadesinin alınması sağlanabilir.

Tüm bunlar yapılırken, savunma hakkı kısıtlanmamalı, adil yargılanma hakkı olmak üzere ceza mahkemesi ilkeleri dikkate alınarak yargılamalar tamamlanmalıdır. Yargıdaki mevcut iş yükünün 3 kat artacağı dikkate alındığında, adliyelerdeki trafiğin artması kaçınılmaz olacaktır. Görüntülü duruşma sistemi getirilerek bütün bu yoğunluk ortadan kaldırılacaktır.

700 comments on “Sesli – Görüntülü Duruşma Dönemi

 1. 16570 cock gainesville gay cum http://www.robarniedawn.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=michelejullian.info/pussy/19308-slender-blonde-joana-redgrave-fingers-her-pussy-during-anal-fucking.php
  24331 busty milf krissy lynn gets fucked anally by other patient right http://mlivingnews.com/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1485__zoneid=34__cb=338d0a11d2__oadest=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2fmilf%2f1226-trueamateurmodels-com-door-horny-milf-showing-nude-cunt.php
  11639 teacher assistant streaming or on demand http://lupuspodcasts.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=michelejullian.info/hairy/23976-sexy-girl-jay-taylor-shows-her-tits-and-hairy-pussy.php
  11542 classic pornstar keira farrell gets her asshole filled http://www.farmacialatteventimiglia.it/index.php?plugin=banner&banner=rossibarbieri-latte_20180706122856&section_id=banner_homepage&goto=https://michelejullian.info/brunette/7030-pussy-vag-cunt-box-spread-eagle-teen-college-amateur.php
  7249 anal suck teen big dick skinny mon https://cancanawards-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1uAtYTZCNCQiHjT80FnMxF_5Bl3KNwjKdbF9dYwMW2ng-0&key=YAMMID-44034628&link=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2fhairy%2f20981-hairy-pussiy-in-white-panties.php
  1622 cute teen girl boned out after taking sexy selfies http://www.telage.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=michelejullian.info/ass/17668-you-like-my-ass-dakota-james-richie-russia-sex.php
  10586 julia rain anal fucking with alberto blanco tushy http://tidewaterbydw.com/ViewSwitcher/SwitchView?mobile=True&returnUrl=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2fcock%2f11460-wearing-glasses-sucking-cock-xiv-xhamster.php
  21766 abigail ass big booty hot http://erencontrefemmecougar.com.xx3.kz/go.php?url=https://michelejullian.info/brunette/24262-joanna-is-brunette.php
  21556 petite blonde latina teen goldie with perfect butt sucks and wanks big http://greatcurls.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=michelejullian.info/love/1502-erotic-naturist-couples-underwater-pool-hidden-peep-cam-peeper.php
  24580 keisha grey brunette flash public nude busty https://genic.onelink.me/E34D?pid=Decolog&c=top_bn01_20180427&af_dp=genicweb%3A%2F%2Fwebpage%2Fnews%2F399383%2F&af_web_dp=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2flesbian%2f24272-jillian-janson-and-kenna-james-lesbian.php
  1697 sochee mala celeste star http://startin.co.jp/?wptouch_switch=mobile&redirect=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2fbrunette%2f2322-carla-brown-ass-buttocks-pantyhose-brunette-girl-wearing-boots.php
  18193 amateur this cute little girlfriends of yours she was so muc https://applink.yp.mo/advertise/click.html?group=web-index-bottom1&advertise=16&target=WEBSITE&location=https://michelejullian.info/amateur/7683-albums-with-hot-cindy-hope-in-black-boots-loses.php
  24209 kate rich puts on her fishnet stockings and heels http://kawqsy.yext-wrap.com/plclick?pid=dhBx89s6o2&ids=12207642&continue=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2fmature%2f4046-teen-mature-voyeur-panties-beach-bikini-outdoors-rather.php&target=specialOffer
  15338 amia miley sexe massage jeune pornstar hardcore http://iforum.pro/redirect-to/?redirect=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2fpussy%2f22781-fdau-blonde-ass-pussy-girl.php
  23975 sexy slut in collar boots ass fucking sucking cock for fresh http://aucafecouturerouen.fr/wp-content/plugins/revslider-sharing-addon/public/revslider-sharing-addon-call.php?tpurl=62&share=https://michelejullian.info/ass/23108-come-to-me-javdb.php
  14255 aidra fox gets her ass featuring http://www.riverofguns.com/cb/i2.pl?rd=https://michelejullian.info/amateur/10032-albums-with-grace-cute-nubiles.php
  8297 naughtyamerica sofi ryan westgate cowgirl hdxxnfull https://bethplanet.ru/go?https://michelejullian.info/brunette/15858-riley-reid-brunette-oral-sex.php
  23194 brazzers brandi love stable mature virtual reality http://truworthsltd.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=michelejullian.info/pussy/2030-dazzling-teen-hotties-lick-and-fondle-hot-pussies-outside-pichunter.php
  23285 sextury amirah adara august car area sex http://www.rotanacinema.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=michelejullian.info/pussy/13960-slender-teen-herda-wisky-removes-her-glasses-during-pussy-to-mouth-sex.php
  6568 classic black milfs and matures xhamster http://msalsristoranteitalianocom.spmd.mobi/analytics/hit.php?nocache=1453190355.6273&r=cutepix.info%2fsex%2friley-reyes.php&a=3&i=245917&r2=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2fass%2f13510-preppy-redhead-teen-loves-anal-kimberly-brix-and-manuel-ferr.php

 2. Incredible update of captchas recognition software “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captcha regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 12000 another size-types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  See you later 😉

 3. If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

 4. Its not my first time to pay a visit this web page, i am browsing this web site dailly and obtain fastidious information from here everyday. Kellyann Patric Warrick

 5. Yukk daftar di sini no ribet depo bisa 50rbDaftar di sini gamenya seru2 dan banyak pilihanya di jamin pasti suka .. Quintana Buddy Alidia

 6. Every weekend i used to visit this web page, because i want enjoyment, as this this site conations in fact fastidious funny information too. Ray Page Uria

 7. гидродинамический способ очистки канализационных труб

  Сотрудники нашей корпорация по Очистке уличной канализации и Монтажу подземного оборудования в скважину предлагаем свои услуги всем, как частным так и общественным фирмам.

  В восьмидесяти процентов случаях скважины возобновляются до первичных данных при внедрении в эксплуатацию скважины, что становится альтернативой бурения новой скважины.
  Гарантировано повышение сбыта водозаборной скважины не менее 30 процентов от существующего на момент старта выполненных работ.

  Некоторые из скважин впоследствии осуществления восстановительного комплекса событий имеют возможность быть снова введены в текущую эксплуатацию. Тем более что оплата таких действий в десять раз ниже общей стоимости самих сооружений.

 8. Разработка светильников.
  Предприятие постоянно развивается и совершенствует нашу продукцию, поэтому возможно изменение размеров, конструкции и комплектации представленных моделей при сохранении или улучшении функциональных и технических характеристик.
  Производство МАФов для комплексного благоустройства города (скамейки уличные парковые, урны, вазоны.

  Фонари – это важная часть проекта. Выбор фонарей для улицы
  Особенности уличного освещения сквера имеет свои определенные характеристики.

 9. I love MOJOHEADZ. https://soundcloud.com/mojoheads Focusing on the deeper and melodic shades of house, Mojoheadz’s imprint has been a strong purveyor of tracks that DJs simply love to play and when coming across the unmistakable abstract record covers at record stores, they simply beg our attention.Check review..

 10. Всем привет!

  Чтобы начать зарабатывать ставками стабильно, возьмите себя в руки и подходите к делу с трезвым рассудком. Это работа, а не развлечение. Не стремитесь к мгновенному обогащению. Все равно не получится. После того, как вы уверены в себе и готовы правильно стартовать, переходите к начальным действиям. Это как начальные классы в школе, без которых невозможно начать длительный путь. Может показаться ерундой, но отнеситесь серьезно.
  Используя такие ошибки в свою пользу, можно получить прибыль.
  Людьми движет азарт, они готовы расставаться с деньгами за будоражащие чувства от выигрыша и их не беспокоят поражения, если за ними последуют приятные победы. Они сознательно или бессознательно отказываются от выполнения определенных требований, чтобы получать прибыль со ставок, потому что при этом теряется азарт, это скучно, это не приносит бешеных эмоций. Это превращается в банальные расчеты, при которых эмоции необходимо задвинуть на задний план.

  https://bonusstavki.rosspravila.ru/sport/prognozi-na-sport-90.php
  https://bonusstavki.rosspravila.ru/sport/chto-znachit-tm-v-stavkah-futbol.php
  https://bonusstavki.rosspravila.ru/sport/prognozi-na-sport-ukraina.php
  https://bonusstavki.rosspravila.ru/sport/inostrannie-prognozi-sport.php
  https://bonusstavki.rosspravila.ru/map30.php

 11. Hi there to every one, the contents existing at this website are actually awesome for people experience, well, keep up the nice work fellows. Scarlet Esra Hardner

 12. Welcome to visit our firm and factory. Be sure to come to feel free to get in touch with us in case you need any additional assistance. Myranda Guntar Arne

 13. Ведущая в Москве компания по ремонту компьютерной техники в Москве:

  Компания окажет для Вас услуги по настройке компьютера с выездом на дом. Специалисты организации установят Windows и программы, помогут подключить wi-fi и настроить оборудование.
  Удаление вирусов с Вашего компьютера, установка лицензионного антивирусного программного обеспечения. Чистка компьютера от пыли, настройка работоспособности, замена термопасты.
  Компьютерный мастер приедет в течение часа и произведет работы всё качественно. Предоставляется гарантия на все виды выполненных работ.
  Также, производится ремонт компьютера.

  Подробно –
  ремонт компьютеров в москве, ремонт компьютера.

  Отличная компания по обслуживанию компьютерной техники в Москве и Московской области:

  Компания окажет для Вас услуги по настройке компьютерной техники с выездом на дом. мастера компании установят ОС и драйверы, подключат wi-fi и настроить роутер.
  Удаление вирусов с Вашего компьютера, установка необходимого антивирусного ПО. Чистка компьютера от мусора, настройка работоспособности, замена термопасты.
  Компьютерный мастер приедет быстро и произведет работы всё качественно. Предоставляется гарантия на все виды работ и услуг.

  ремонт компьютера москва,
  ремонт компьютеров,
  ремонт компьютеров в москве, ремонт компьютера.

 14. ######## FREE #########
  ULTIMATE РТНС COLLECTION
  NO PAY, PREMIUM or PAYLINK
  DOWNLOAD ALL СР FOR FREE
  =======================
  Description:-> gg.gg/lua7w
  =======================
  Webcams РТНС 1999-2020 FULL
  STICKAM, Skype, video_mail_ru
  Omegle, Vichatter, Interia_pl
  BlogTV, Online_ru, murclub_ru
  =======================
  Complete series LS, BD, YWM
  Sibirian Mouse, St. Peterburg
  Moscow, Liluplanet, Kids Box
  Fattman, Falkovideo, Bibigon
  Paradise Birds, GoldbergVideo
  Fantasia Models, Cat Goddess
  Valya and Irisa, Tropical Cuties
  Deadpixel, PZ-magazine, BabyJ
  Home Made Model (HMM)
  =======================
  Gay рthс collection: Luto
  Blue Orchid, PJK, KDV, RBV
  =======================
  Nudism: Naturism in Russia
  Helios Natura, Holy Nature
  Naturist Freedom, Eurovid
  =======================
  ALL studio collection: from
  Acrobatic Nymрhеts to Your
  Lоlitаs (more 100 studios)
  =======================
  Collection european, asian,
  latin and ebony girls (all
  the Internet video) > 4Tb
  =======================
  Rurikon Lоli library 171.4Gb
  manga, game, anime, 3D
  =======================
  This and much more here:
  or –> gg.gg/njbpz
  or –> xtl.jp/?Qv
  or –> xor.tw/4pt0y
  or –> v.ht/LEYc
  or –> cutt.us/lFqU4
  or –> gg.gg/fzk4d
  or –> v.ht/ZJ2V
  or –> xtl.jp/?pp
  or –> gg.gg/fzl0u
  ######## FREE #########
  —————–
  —————–xr1

 15. Video games haven’t cash-drawer the destination of duration had the paramount rep, but this is steadily proving to be the opposite. While uncountable may go for gaming as a thoughtless shy together of entertainment, knowing survey has institute that it can groceries numerous benefits, from socialisation to cognitive development. This is all the more alarming seeing as The government Z be struck not later than grown up with technology playing a open-handed post in their upbringings. If gaming was region of that adolescence, here are right-minded a gadfly of the benefits they may be experiencing gotten from it:

  It promotes intimacy

  You may cook up gaming to be a on at one’s own vim, but it can in experience be bloody sociable. There are purloin of multiplayer games that accommodate in playing with or against others, whether this be in existent woman or virtually. In deception, video games sling hackneyed think rationally in behalf of kids to coerce friends, while providing them with somewhere to persevere out. Animalistic Crossing, in the interest of eg, allows players to next to friends’ obligatory islands and deport oneself a table b dismiss less than stretch games together.

  In a draw like this, access to the accepted date could be first of all valuable as a replacement in search children who haven’t been shrewd to spend as much benumbed also in behalf of sporadically with their friends as they’d like to. With the escape games, they can have in discernment with their friends, combatting loneliness and maintaining relationships.

  Dr Rachel Kowert, Up on Ceo of Receive in appropriate of This, a nutty healthiness non-profit, says;

  “Games are a snotty whimsical to socially collaborating with with others (signally during times of public distancing). Shared experiences, like playing games together, trouble been utterly to preserve sure social connections and are linked to increased self-love and a community influence of relevance, as cordially decreased feelings of dent, demand, and isolation.”

  It teaches cognitive skills

  Distinct games invite into the all and sundry elements of unflinching, rich pickle solving, superintendence, and decision-making embedded in them. This can govern children a genus of conflicting stretchability skills and make progress with their cognitive development. An discernment to sample, Minecraft requires players to inquire into applicable lands, gather resources and fly tools in status to blab emphasize their own virtual worlds. This involves planning and fundamental credible, all the while getting their inventive juices flowing. There’s also an information duplicate that is specifically designed to communicate to children chief data and can be reach-me-down in the classroom.

  Dr Matthew Barr, lecturer of Games Studies at Glasgow University, explains;

  “It’s no false harmonious with that video games idea certain transferable skills. A breathe in of plot developers description how they painstaking on their games to demand communication, as regards sample, or to ruminate to critically to succeed. Conflicting genres firmness drive on rare skills.”

  It can exhort to blossom opportunities

  Not exclusively does gaming practise cognitive skills, but it also provides kids with valuable lead sooner than way of in using technology. In the digital everybody we unexploded in today, this representation can be transferable across all sorts of industries. More specifically, it could unobstructed doors into the games industry, or polytechnic roles such as those in coding, programming, or software development.

  Noel McDermott, a psychotherapist specialising in vigorousness, genital prolong all right in every nook and indoctrination, says:

  “Games are complex environments that command conception retention and the intumescence of system to win. There are opportunities to learn economics skills and the veracious property work-related skills in the battlefield of competitive gaming and championship design.”

  Of managing, to in shtick up the benefits of gaming, it’s consequential in territory of children to sign on responsibly. While gaming can be a great originator of relaxation and tutelage, moderation is transformation! Putting a limit on the amount of swiftly a in timely fashion prostrate gaming is a adequate on the ruffle of encouraging kids to chance on in other hobbies too. It’s also renowned to weigh the representative of games they are playing, to cache firm they’re hither to in the concern their majority group. But with these things bewitched into account, there’s no fit why gaming can’t do a satisfied lines in children’s lives.

  http://gotwarrants.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/EDUCATIONAL-GAMES-KINDERGARTENERS-12-16
  http://fewgen.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/FREE-EARLY-LEARNING-GAMES-12-16
  https://www.socialpsychology.org/client/redirect.php?from=search&id=39445&url=https://edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/FREE-GAME-12-16
  http://scatesgroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/CHILDRENS-GAMES-12-16
  http://coffeetalkcafe.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/FREE-GAMES-PLAY-NOW-12-16
  http://invisibleipmap.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/ELECTRONIC-TOY-GAMES-KIDS-THAT-YOU-DONT-NEED-PAY-12-16-3
  http://opac2.mdah.state.ms.us/stone/SV53I13.php?referer=https://edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/CHILDREN-PRESCHOOL-GAMES-12-16
  https://images.google.lu/url?q=https://edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/GAMESKIDS-12-16
  http://www.150teengalleries.com/cgi-bin/a2/out.cgi?id=40&u=https://edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/EDUCATION-APPS-KIDS-12-16
  https://youtube.ifokus.se/links/track?type=regular&url=https://edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/FUN-EASY-MATH-GAMES-12-16
  http://www.siteranker.com/fr/SiteInfo.aspx?url=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/GAMES-FREE-FREE-12-16
  http://ciapp.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/KIDS-GAMES-LEARNING-12-16
  http://step1urgency.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/BEST-FREE-GAMES-KIDS-12-16
  http://irm.twintronix.nl/gastenboek/go.php?url=https://edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/KIDS-LEARING-GAMES-12-16
  http://www.rxtrail.org/wp-content/plugins/wirefunnel/wfredirect.php/?redirectURL=https://edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/FREE-EDUCATIONAL-GAMES-KIDS-ONLINE-12-16
  http://www.webanalyzezone.com/edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/LEARNING-GAME-KID-12-16
  http://800wetfuck.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/LEARNING-GAMES-APP-12-16
  http://crownhardwood.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/BABY-COMPUTER-GAMES-12-16
  http://aibook.csd.auth.gr/redirector.asp?url=https://edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/LERNING-GAMES-12-16
  http://uberforms.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/FREE-TODDLER-GAMES-LEARNING-12-16
  http://stdoska.ru/redirect/?go=https://edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/PRESCHOOL-EDUCATIONAL-GAMES-12-16
  http://safteyserve.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/EDUCATIONAL-GAMES-MIDDLE-SCHOOL-12-16
  https://www.google.sh/url?q=https://edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/EDUCATIONAL-GAMES-SPECIAL-NEEDS-12-16
  http://autoadmit.com/go.php?url=https://edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/FREE-ONLINE-EDUCATIONAL-GAMES-PRESCHOOLERS-12-16
  http://avueadvocate.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/Reading-Kids-Games-12-16-2
  http://managemyplane.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/BEST-FREE-GAME-12-16
  https://images.google.bs/url?q=https://edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/GAMES-MATH-CLASS-12-16
  http://usedchassis.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/GAME-EDUCATIONAL-12-16
  http://veritasmedprop.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/FREE-KID-LEARNING-GAMES-12-16
  http://millsautomotive.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/LETTER-GAMES-12-16
  http://www.boostercash.fr/vote-583-341.html?adresse=edugame.7m.pl&/trends/dactar-brazzers/1/
  https://telegra.ph/LEARNING-GEOGRAPHY-KIDS-12-16
  http://theorlandoprocessserver.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/EDUCATIONAL-VIDEO-GAMES-KIDS-12-16
  https://mama.uz/cgi-bin/go?https://edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/FREE-ONLINE-LEARNING-GAMES-12-16
  http://buythebest.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/LEARNING-GAMES-ONLINE-12-16
  http://savealotsavings.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/MATH-GAMES-MATH-GAME-12-16
  http://ucbonline.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/PLAY-PC-GAMES-ONLINE-12-16
  http://al-jery.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/SCHOOL-GAMES-ONLINE-12-16
  http://unitydynamics.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/EDUCATIONAL-PLAY-KIDS-12-16
  http://www.supercolossal.ch/feeder/?FeederAction=clicked&feed=Articles+(RSS2)&seed=https://edugame.7m.pl&seed_title=Akira+Yamaguchi
  https://telegra.ph/UNITY-WEB-PLAYER-GAMES-12-16
  http://dhlshippingsystem.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/TODDLER-COUNTING-ACTIVITIES-12-16
  http://mxsouth.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/CHILDREN-GAMES-EDUCATIONAL-12-16
  http://afcity.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/PHYSICS-LEARNING-GAMES-12-16
  https://www.bestattungshaus-pflugbeil.de/count.php?url=//edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/EARLY-LEARNING-TOYS-12-16
  http://axiospartnersllc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/FUN-LEARNING-GAME-12-16
  http://gotwhistle.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/Math-Games-Free-Kids-12-16-2
  http://biohorizons.com/redirect.aspx?Link=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/FUN-READING-GAME-12-16
  http://basicable.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/KIDS-MATH-SOFTWARE-12-16
  http://newmefinancials.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/MATH-APPS-KIDS-KINDERGARTEN-12-16
  http://kukuiessential.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/EDUCATIONAL-GAMES-LIST-12-16
  https://maps.google.gl/url?q=https://edugame.7m.pl
  https://telegra.ph/EDUCATIONALS-GAMES-12-16

 16. Привет! Класный у вас сайт!
  Нашёл инфу в сети:
  В Зарайском районе Подмосковья продолжается ремонт ПС 110 кВ Маслово http://uptek.ru/news/2341-v-zarayskom-rayone-podmoskovya-prodolzhaetsya-remont-ps-110-kv-maslovo.html
  В Европе больше половины компьютеров имеют устаревшие браузерные дополнения В Европе больше половины компьютеров имеют устаревшие браузерные дополнения
  Ещё много интересного нашел тут: события в мире сегодня последние http://uptek.ru/
  последние новости видео новости тв сегодня видео

 17. Наша служба грузоперевозки была организована с целью, чтобы нашим потребителям было комфортно. У нашего специализированного холдинга ОДО Бычков Санкт-Петербург имеется в наличии собственный автомобильный парк а также штат рассыльных. Наш знаменитый холдинг сделать перевозку продукции для вас лично в комфортное время. Для этого обязательно сделаете заказ данную услугу. В том случае ваше изделие будет доставлено особо быстро и точно. Вы можете рассчитывать на превосходное качество печати, индивидуальные решения и своевременное сопровождение.
  пакет пвд

  Мы стремимся предоставить заказчику, предпочтительный сервис. Наш значительный запас товаров(бумажных уголкахи) на нашем складе, быстрое принятие заказов, хорошее сопровождение новых клиентов и весьма очень доступные каждому покупателю стоимость товара дает возможность покупать пакетах из полипролилена с плоским дном абсолютно всем. Предприятие импортирует, производит, и поставляет все виды упаковки(неопасныхпакетов дой-пак ).

 18. Любой водоем в саду — истинная радость. Вид на водную гладь успокаивает, шум бегущего ручья воодушевляет, а каскад дарит свежесть воздуху и динамичность пейзажу. Но что предпочесть исходя из рельефа участка, его параметров и свойств грунта — пруд, ручеек, водопад? И где лучше всего их расположить?

  устройство водоемов прудов

  Первое, о чем стоит задуматься, – это выбор места для водоема. Ведь пруд – это живой организм, определенная биологическая система, в которой все взаимосвязано, а потому, выбирая его месторасположение, следует учесть:
  солнечной стороны следует избегать: постоянно нагревая поверхность пруда, солнце не только высушивает его, но и способствует развитию водных бактерий, образованию тины – вода начинает цвести
  Освещение. Возможность электрифицировать эту зону участка нужно продумывать на этапе планирования. Это актуально, если в пруд нужно устанавливать аэратор, фильтр или насос для фонтана. Если речь идет только о подсветке, можно обойтись и фонарями на солнечных батареях.
  Перед тем как соорудить пруд своими руками, следует определиться с назначением:
  • Декоративный. Преимущественно небольших размеров, создается для украшения какой-то зоны сада или как часть ландшафтной композиции (с подсветкой, фонтаном, мостиком).
  • Для разведения рыб. Должен быть достаточно большим, чтобы рыбы чувствовали себя комфортно. Дополнительно нужно позаботиться об оборудовании для фильтрации и аэрации воды.
  • Для плавания. Это не обязательно должен быть большой бассейн, небольшого пруда тоже достаточно, чтобы освежиться в жаркий день.
  Кстати, если в пруду будет обитать рыба, зонирование обязательно:
  • Прибрежная зона. Глубина 10-30 см, здесь высаживают большинство мелководных растений.
  • Средняя зона. Глубина 30-90 см, обитель для растений и мелких рыбешек.
  • Глубоководная зона. Место обитания крупных рыб. Чем больше «жильцов»– тем объемнее должна быть эта зона пруда. Чтобы зимой водоем не замерзал, его дно должно располагаться ниже уровня промерзания грунта.

  искусственный пруд на участке
  Чтобы изготовить пруд на участке – лучше обратиться к профессионалам. Рекомендуем одну из ведущих профильных компаний в России – СУПЕРПРУД.

  Подробную информацию можно узнать на сайте компании:
  создание декоративного водоема
  садовый водоем с водопадом
  архитектурные элементы +из бетона
  стоимость ландшафтного проекта

 19. I think tthe admin of this web page is genuinely working hard in support of his web page, as here every data is quality based data. Malinda Allen Brenton

 20. ######## FREE #########
  ULTIMATE РТНС COLLECTION
  NO PAY, PREMIUM or PAYLINK
  DOWNLOAD ALL СР FOR FREE
  =======================
  Description:-> gg.gg/lua7w
  =======================
  Webcams РТНС 1999-2021 FULL
  STICKAM, Skype, video_mail_ru
  Omegle, Vichatter, Interia_pl
  BlogTV, Online_ru, murclub_ru
  =======================
  Complete series LS, BD, YWM
  Sibirian Mouse, St. Peterburg
  Moscow, Liluplanet, Kids Box
  Fattman, Falkovideo, Bibigon
  Paradise Birds, GoldbergVideo
  Fantasia Models, Cat Goddess
  Valya and Irisa, Tropical Cuties
  Deadpixel, PZ-magazine, BabyJ
  Home Made Model (HMM)
  =======================
  Gay рthс collection: Luto
  Blue Orchid, PJK, KDV, RBV
  =======================
  Nudism: Naturism in Russia
  Helios Natura, Holy Nature
  Naturist Freedom, Eurovid
  =======================
  ALL studio collection: from
  Acrobatic Nymрhеts to Your
  Lоlitаs (more 100 studios)
  =======================
  Collection european, asian,
  latin and ebony girls (all
  the Internet video) > 4Tb
  =======================
  Rurikon Lоli library 171.4Gb
  manga, game, anime, 3D
  =======================
  This and much more here:
  or –> gg.gg/ntwfm
  or –> cpc.cx/tuu
  or –> xor.tw/4pt0y
  or –> v.ht/LEYc
  or –> cutt.us/lFqU4
  or –> gg.gg/ntwgr
  or –> v.ht/kIy2
  or –> apg.de/og
  or –> gg.gg/ntwhd
  ######## FREE #########
  —————–
  —————–xr1

 21. I’ll tell you how I earned $ 2000 from $ 128 in 3 days.

  I wrote this article to ruin the casino and you made money!
  The bottom line is that you need to bet on one of the colors in the roulette wheel until you win.
  I checked and more than 5 times in a row one color does not come out!
  Let’s start earning!

  1. Register at the casino: https://bit.ly/39LKRMw
  2. Top up the balance for $ 128
  3. You need to choose a roulette game (any of the suggested ones) and bet on only one of the colors: red or black.
  4. In our case, I will choose red. First, you bet $ 2 on red, if you lose, bet $ 4 on red, if you lose, $ 8 on red.
  Only double your amount. If you win, start over with $ 2.

  In this way, I earned $ 2000 in 3 days and withdrew money, have time while it works!
  My PROMOCODE: 0987AA , +500% deposit

 22. Выйти из зоны комфорта и все будет хорошо – говорят нам обычно такие заезженные фразы.

  Ставь цели, поменяй установки и прочие, надоевшие уже нам, заголовки…

  А что если это так не работает?
  А что если все люди по-разному воспринимают любые фразы, а значит тут просто невозможно сделать и даже понять правильно. Так, как говорят нам авторы подобных фраз.
  Да и что за бред вообще говорить одно и тоже везде в разных контекстах?

  Вроде логично звучит, правда?

  Есть один интересный автор. Его зовут Влад. Он составил свой критичный взгляд на жизнь. В реальных условиях.
  И наконец-то с реальными примерами!
  Огромный багаж опыта и знаний. Работа в международном автоконцерне, бизнес и жизнь в трёх странах. Глубокое изучения психологии и подсознания. Решения и их последствия.
  —–
  – Можно снова войти в колею.
  – Можно связать материальное и духовное и начать делать то, что раньше боялся.
  – Заработок, здоровье, карьера, хобби. Быть первым там, где хочется. И все это без усилий. Без нервов и огромных затрат.

  Все делать проще чем кажется!
  —–
  Никакой воды и все как есть в наших реалиях.
  Много не буду писать, все есть у него в аккаунте https://www.instagram.com/vr_vlad_rekovski/ и на сайте https://vladrekovski.com/

  Благодарю за внимание и удачного всем дня!

 23. Дача септик канализация

  Наша международная компания занимается не только лишь проектированием и сборкой, профессионалы дополнительно делают последующее сопровождение автономной канализации.
  Автономная канализация – наиболее востребованная часть технических коммуникаций
  Для вас мы предлагаем высококлассные сервис по монтажу автономной канализации под ключ, владеем исключительной методикой и частным подходом к работе.
  Автономная канализация цена под ключ-это сегодня наш профиль
  Всем известно, что профессионализм – это сегодня наиболее важное

 24. https://novostroyka63.ru/ – Фундамент под ключ цена

  Создание дома вашей мечты – это оригинальная возможность, спланировать и претворить в жизнь нечто воистину уникальное во всех отношениях. Возведение фундамента – это в целом первоначальная модель ремонта, в процессе которой домик строится. При расчете замена фундамента под старым деревянным домом цена предусматривается весьма много факторов. Средняясумма возведения домов фундамента составляет приблизительно от 10$ за кв.метр . Погреб сможет умножить итоговую стоимость каждого объекта недвижимости, предоставляя необходимое помещение ради организации хранения и порой рабочее пространство. Наша профессиональная команда по конструированию и возведенью фундамент под памятник на кладбище цена может помочь выстроить жилище, о котором вы всегда мечтали. От начала до конца наша специализированная компания в Череповец позаботимся о всех без исключения процессах, чтобы заказчику не довелось тревожиться о деталях. Специализированная международная компания в Киселевск несет юридическую ответственность за проект, а не вы, именно поэтому организация в Борисоглебск имеют интерес в том, затем чтобы довести до конца строительство коттеджа быстрее и эффективнее. Узнайте о сваи винтовые для фундамента цены в вытегре у спспециалистовециалистов корпорации.

 25. Not that facts, truth or reality means anything those of you who still find a home in the wholly corrupt Republican party, but, what the hell.. Channa Stearn Whitman

 26. Hi there, I think your website could be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in I. E., it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, great blog! Bobbette Ronny Telford

 27. Just a heads up, the recipe states to use only two ounces of lentils. This seems like its possibly incorrect. Looks yummy though! Bobbi Gerhard Zwick

 28. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be helpful to read articles from other authors and practice a little something from their web sites. Dominica Salomone Dory

 29. After all, we should remember compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Konstanze Ash Angelis

 30. Hey, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog! Jorrie Em Crin

 31. Wonderful items from you, guy. I have study your things in front of as well as youre equally well amazing. I enjoy exactly what youve got the following, really like what youre declaring and exactly how you say it. You are making this enjoyable and you nonetheless manage to help keep this smart. I cannot wait around to go through additional from you. That is really an amazing weblog. Rheta Rice Gonta

 32. https://novostroyka63.ru/ – Установка фундамента цена

  Создание дома вашей мечты – это оригинальная возможность, спланировать и претворить в жизнь нечто воистину уникальное во всех отношениях. Возведение фундамента – это в целом первоначальная модель ремонта, в процессе которой домик строится. При расчете замена фундамента под старым деревянным домом цена предусматривается весьма много факторов. Средняясумма возведения домов фундамента составляет приблизительно от 10$ за кв.метр . Погреб сможет умножить итоговую стоимость каждого объекта недвижимости, предоставляя необходимое помещение ради организации хранения и порой рабочее пространство. Наша профессиональная команда по конструированию и возведенью фундамент под памятник на кладбище цена может помочь выстроить жилище, о котором вы всегда мечтали. От начала до конца наша специализированная компания в Череповец позаботимся о всех без исключения процессах, чтобы заказчику не довелось тревожиться о деталях. Специализированная международная компания в Киселевск несет юридическую ответственность за проект, а не вы, именно поэтому организация в Борисоглебск имеют интерес в том, затем чтобы довести до конца строительство коттеджа быстрее и эффективнее. Узнайте о сваи винтовые для фундамента цены в вытегре у спспециалистовециалистов корпорации.

 33. Купить справку у станции метро Проспект Мира. Если Вам понадобилось срочно получить справку метро Проспект Мира, само время позвонить в СправкаМосква! Мы оформляем только официальные документы от врачей из больниц и поликлиник.

  Теги темы: справка о болезни в школу, прививочный сертификат от ковид, форма 001 у, мед заключение форма 003 в у, медсправка 003 в у, справка 082 у цена, форма мед справки для замены водительского удостоверения

  купить медицинскую справку для университета о болезни справка для соревнований по плаванию медицинская справка для замены водительского удостоверения

  Подробнее: https://sprawkaru24.com/stati/spravka-na-legkij-trud-kto-mozhet-poluchit-i-kak-oformit/ https://www.data.gov/

 34. A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. Morgen Jozef Zoldi

 35. This is great! I can relate to most of these but I am single/no kids. Morning cup of tea and my pup make for the perfect morning! Thanks for sharing this heart-warming post! Olivette Gardner Tatiana

 36. FN,I guess in any fantasy you would want to be the star, and if you are led to believe you are the only other one it would feed in to your fantasy. To those women who are so quick to make moral judgments technically one could be a whore if they had sex with out marriage. One must look at ones own life before casting stones. Never presume what level fidelity plays in someone else’s marriage. Erena Hardy Theurich

 37. After checking out a number of the articles on your site, I honestly appreciate your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my website too and let me know your opinion. Inez Foss Garber

 38. https://novostroyka63.ru/ – Ленточный фундамент цена

  Создание дома вашей мечты – это оригинальная возможность, спланировать и претворить в жизнь нечто воистину уникальное во всех отношениях. Возведение фундамента – это в целом первоначальная модель ремонта, в процессе которой домик строится. При расчете замена фундамента под старым деревянным домом цена предусматривается весьма много факторов. Средняясумма возведения домов фундамента составляет приблизительно от 10$ за кв.метр . Погреб сможет умножить итоговую стоимость каждого объекта недвижимости, предоставляя необходимое помещение ради организации хранения и порой рабочее пространство. Наша профессиональная команда по конструированию и возведенью фундамент под памятник на кладбище цена может помочь выстроить жилище, о котором вы всегда мечтали. От начала до конца наша специализированная компания в Череповец позаботимся о всех без исключения процессах, чтобы заказчику не довелось тревожиться о деталях. Специализированная международная компания в Киселевск несет юридическую ответственность за проект, а не вы, именно поэтому организация в Борисоглебск имеют интерес в том, затем чтобы довести до конца строительство коттеджа быстрее и эффективнее. Узнайте о сваи винтовые для фундамента цены в вытегре у спспециалистовециалистов корпорации.

 39. Halloumi caerphilly cheese slices. Everyone loves port-salut stinking bishop edam jarlsberg mascarpone cut the cheese bocconcini. Emmental caerphilly hard cheese parmesan cauliflower cheese lancashire cheesy feet cheese strings. Moselle Artus Chelton

 40. Hello Dear, are you genuinely visiting this website on a regular basis, if so after that you will definitely get pleasant experience. Dorrie Ellswerth Berglund

 41. Poradus facilisis nibh eu lobortis consequat. Mauris et velit molestie, auctor eros suscipit, tempor vela neque, hendrerit vel pulvinar ut, ornare nec sapien. Suspendisse bibendum id molestie felisa eget. Lorem ipsum dolor sit amet, est te posidnium omittantu alienum gemeresole. Traci Selig Fang

 42. I would like to show my gratitude for your kind-heartedness supporting individuals who absolutely need guidance on in this content. Your very own dedication to getting the solution all over came to be surprisingly effective and have regularly made associates just like me to attain their dreams. This useful publication implies so much a person like me and additionally to my colleagues. Thanks a ton; from each one of us. Sam Hiram Blanca

 43. Pegas – Банковский пробив, ФНС и не только! Открытие ООО, ИП.
  ООО и ИП с 3-7 Банковскими счетами, кэш карты под Ваши нужды с Гарантией сохранности средств от кражи дропами.
  Также предоставляем сопровождение в нескольких Банках.
  Контакты:
  Telegram: @PegasRUS https://t.me/PegasRUS

  https://darkmoney.pl/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/

  Пробив УбPИP, пробить по ифнс, найти счета в банке должника, Убрать из черного списка СберБанка, пробив по всем базам, Пробив по ИФНС, поиск должников по фамилии, Пробив PocБaнk, пробив сбера, найти данные о человеке по фамилии, как пробить счета организации, пробив банка, купить готовый ооо, как найти данные человека в интернете, альфа банк пробив

 44. Правильное бурение скважин на водуБурение скважин на воду — довольно сложный процесс, он может производиться различными способами. Но основные этапы бурения одинаковы. Так, в первую очередь, бурильная установка, оборудованная определенным типом бура, разрушает породу, затем происходит изъятие раздробленных фракций, и на завершающем этапе стенки скважины укрепляются обсадными трубами.Применение различных технологий бурения в основном обусловлено структурой грунта и глубиной залегания водоносного слоя. На сегодняшний день бурильщики используют следующие методы:
  роторный способ прохождения;гидробурение с промывкой скважины;
  бурение с применением пневмоударного инструмента;шнековый способ бурения.
  Роторное бурение скважин изначально использовалось при разработке скважин в нефтедобывающей промышленности. Одако этот способ прекрасно зарекомендовал себя и при создании водозаборов. Разрушение породы достигается вращением и одновременным давлением рабочего инструмента, имеющего значительную массу. По завершению прохождения определенного участка, устанавливают обсадную трубу. Дальнейшую работу производят аналогично, но роторным долотом с немного меньшим диаметром. Бурение скважины продолжают до достижения водного горизонта.Наиболее легкий способ создания скважины на воду – гидробурение. В этом случае происходит направленное размытие грунта внутри опускающейся под собственным весом обсадной трубы.Принцип действия пневмоударного инструмента – преобразование энергии сжатого воздуха в кинетическую. Отличительной особенностью такого способа являются две одновременно действующие силы: сила удара и вращательные движения бура.Шнековое бурение, как самый старый и давно известный метод, тем не менее не утратил актуальности и в наши дни. Метод действия прост и понятен. Постепенное внедрение в породу шнека с ножами различной ширины позволяет одновременно углублять скважину и вынимать разрушенные обломки породы, почвы.Бурение скважин на воду в минской области можно производить одним способом или комбинировать различные, в зависимости от структуры грунта.Наша компания «БурАвтоГрупп» использует исключительно роторный метод бурения.Он оптимален для твердых скальных пород, а гидробурение предполагает наличие более мягкой структуры почвы. Шнековое бурение не применяют на заболоченных участках.
  По завершению бурильных работ и установки обсадных труб наши специалисты прокачивают скважину, потому что нужно обязательно дождаться стабильного напора и проверить воду на чистоту и качество.

 45. Здравствуйте друзья!
  Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Стеклянные двери межкомнатные в Минске с ценами и фото представлены на данной странице. Вы можете заказать и купить их с бесплатным замером и доставкой по Беларуси. Вам по нраву такой неординарный вариант как стеклянные межкомнатные двери? Наша Команда в Минске расскажет всё о секретах установки, дизайнах интерьера с примерами фото, и поможет выбрать и купить дверь вашей мечты по нормальным ценам. Плюсы и минусы дверей из стекла: Сейчас такие варианты пользуются большой популярностью. Их выбирают для установки в душе, бане, а некоторые и вовсе предпочитают видеть их в качестве межкомнатных.
  Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1M3yBV_X6avVPgF2FyJhEy5k9Xdyq9NUo/view?usp=sharing
  Увидимся!

 46. Здравствуйте дамы и господа
  Обустройство скважины с пластиковым кессоном
  Пластиковый кессон – самое оптимальное решение только что обустроенной скважины. Помимо того что, он отлично защищает Вашу скважину, обеспечивает ей необходимую герметичность. Пластик, как известно, не подвержен коррозии. К тому же, ни в каком дополнительном обслуживании пластиковый кессон не нуждается. В результате Вы имеете чистую питьевую воду в доме и на своем участке, используя для полива огорода. И пользоваться пластиковой конструкцией Вы можете в течение 50 лет, не опасаясь за работу Вашей скважины.
  Монтаж пластикового кессона в только что обустроенную скважину состоит из этапов:
  Вокруг обсадной трубы выкапывают котлован с запасом на 20-30 см больше диаметра пластикового кессона. Выравнивают дно.Опускают кессон отверстием на обсадную трубу. Фиксируют трубу к корпусу кессона. Точность и аккуратность установки напрямую влияет на качество пользования и срок службы кессона.К кессону через боковые отверстия в его стенке подсоединяют трубы водопровода и вывода на внешний поливочный кран, подсоединяется питающий кабель, всё аккуратно закрепляется крепежными болтами.Обсадная труба должна быть обрезана до нужной высоты с учетом кессона. В скважину спускается насос через оголовок. Подключают все трубы, закрепляя болтами. на оголовке.Устанавливают в кессоне гидроаккумулятор и системы автоматики, розетка со шнуром для подключения электрического кабеля.Подводят трубы и электрический кабель к домуЗакрывают крышку кессона. Засыпают щели выкопанной землей. Литой пластиковый корпус кессона, а также его установка на глубине 2 м (это ниже промерзания грунта) защищает скважину и оборудование от замерзания в холодное время года.Монтаж пластикового кессона и обустройство скважины завешено и можно пользоваться скважиной.

 47. Привет друзья!Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Наша сфера деятельности — проектирование и бурение скважин на воду, установка любого насосного оборудования, монтаж систем канализации всех видов, дренажей, ливневых систем и др.Миссия компании: мы добываем чистую воду – источник всего живого на Земле, и делаем ее доступной людям. Самый короткий срок, за который мы пробурили и обустроили скважину, — 1 час 36 минут. Мы ценим время своих клиентов и гордимся, что оперативность — отличительное свойство наших услуг. Мы показываем, насколько быстро и качественно может происходить бурение скважины.
  Увидимся!

 48. Здравствуйте друзья!
  Производим на заказ и устанавливаем стеклянные перегородки в квартиру и в офис по индивидуальным размерам. Мы постоянно следим за современными тенденциями и фурнитурой для стеклянных конструкций, и всегда готовы предложить вам различные решения для создания стильного интерьера в любом ценовом диапазоне. Межкомнатные стеклянные перегородки чаще всего служат для зонирования пространства.
  Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/13CAPanRKgpkKCcaHzI0EiaMtWM0saPJO/view?usp=sharing

 49. Привет друзья!
  Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки. Наша организация”ООО Защитные плёнки” работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси. С помощью оконных пленок мы превращаем хрупкое стекло в новый строительный материал, сочетающий такие свойства как прочность, термоизоляцию, солнцезащиту и современный внешний вид. Высокое качество тонировочных, защитных, декоративных и солнцезащитных пленок позволяет нам давать заказчикам и партнерам гарантии долговечности и надежности. Тонировка стекла и окон позволяет дозировать свет и солнечную энергию — в помещении, находящемся под защитой тонированного стекла, сохраняется оптимальная температура. С помощью оконных пленок можно воплотить в жизнь любую архитектурную идею.
  Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1hceZWkDFW4mFU9sDZ64bQAi3ss41Fo5g/view?usp=sharing
  С уважением,коллектив “ООО Защитные плёнки”.

 50. Приветствую Вас дамы и господа!
  Минеральные удобрения применяются уже десятки лет и подтвердили свою эффективность на практике. Перед тем, как приобретать удобрение, чтобы определить, чего конкретно не хватает в почве на ваших сотках – используйте лакмусовые индикаторные бумажки для определения кислотности почвы. И после этого, осознанно выбирайте необходимое удобрение, концентрат и регулятор кислотности для почвы. Kristalon разработал современные эргономичные составы минеральных удобрений и выпускаются в форме водорастворимых кристаллов и сбалансированным составом макро/микро элементов. Помимо увеличения роста растений, плоды, полученные с этих культур спокойно можно добавлять в детские и диетические блюда, что показывает максимальный уровень безопасности для здоровья. Для улучшения общего состава почвенного состава на вашем участке могут послужить комплексные минеральные удобрения, мелиоранты, гуминовые удобрения. Дополнительная подкормка и защита также помогут вам в борьбе за урожай и цветущий сад.
  Мы будем рады Вас видеть у нас на вебресурсе
  Увидимся!
  https://www.sayehgaltonflowers.com/shop/joyful/#comment-149497
  http://zelenola.in.ua/2013/09/avgust-2013/comment-page-42/#comment-180419
  https://vw88vn.com/forum/profile.php?id=204791
  https://board.radionomy.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=234303
  http://sevdon.net/user/agrohimofu/

 51. Приветствую Вас дамы и господа! Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Мы бурим любые виды скважин.У нас доступная ценовая политика, рассрочка на услуги и оборудование.Заказывайте скважину для воды – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Итак, вам нужна собственная скважина и вы решаете самостоятельно обеспечивать себя чистой водой — на своем загородном участке или на промышленном объекте в Минской области. Поздравляем с первым шагом. Но до того как мы приступим к бурению вашей скважины, вам предстоит сделать еще один выбор — решить, какая скважина у вас будет. Выбрать предстоит из двух вариантов: шнековая (до 35-40м) или артезианская (от 40м). Артезианская скважина бурится роторным способом. Этот способ бурения дороже уже по той причине, что сама скважина глубже. Цены на прохождение одного погонного метра при бурении артезианской или фильтровой скважины существенно не отличаются, однако за счет глубины конечная цена на роторное бурение выше.
  Увидимся!
  https://game7vienngocrong.net/forum/profile.php?id=378424
  http://www.tereshanskoe-sp.ru/index/8-21586
  http://stronghold.ucoz.es/index/8-19752
  http://iliqchuan.ru/forum/member.php?u=121428
  http://teleprogi.ru/index/8-146927

 52. приыет форумчане …..
  нашли с сыном https://steelcentury.ru/gallereya-rabot/
  веб сайт нам нужно понять C изготовление металлоконструкций нашими задумками по ттеме
  помогите c советом и как нам …
  нужно как разобраться и быть в теме…
  ручки дверные из метала прошу C по вопросу будем сильнно благодарствуем ,…
  приветствую много благодпрен 🙂 .,. искал в инстаграм @steelcentury

 53. Добрый день господа!
  Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Стеклянные двери межкомнатные в Минске с ценами и фото представлены на данной странице. Вы можете заказать и купить их с бесплатным замером и доставкой по Беларуси. Вам по нраву такой неординарный вариант как стеклянные межкомнатные двери? Наша Команда в Минске расскажет всё о секретах установки, дизайнах интерьера с примерами фото, и поможет выбрать и купить дверь вашей мечты по нормальным ценам. Плюсы и минусы дверей из стекла: Сейчас такие варианты пользуются большой популярностью. Их выбирают для установки в душе, бане, а некоторые и вовсе предпочитают видеть их в качестве межкомнатных.
  Увидимся!
  http://lzz.lezaizhuan.com/space-uid-146931.html
  http://forum.creative-destruction.com/forum.php?mod=viewthread&tid=137464&extra=
  http://infocbs.mirniy.ru/user/Bogdanfel/
  http://www.52zuoye.com/home.php?mod=space&uid=429681
  http://20504305.siap-sekolah.com/2014/06/23/lokasi-pendaftaran-ppdb-online-smp-kab-bojonegoro/?ChaptchaEror=true&kode=8&post=sa522

 54. Доброго времени суток господа!Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске компанией ЕВРОБУРСЕРВИС – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Мы бурим любые виды скважин.У нас доступная ценовая политика, рассрочка на услуги и оборудование.Заказывайте скважину для воды в euroburservice – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! В результате работ по бурению: все работает вне зависимости от поры года, зимой вода не замерзает; внутрь не попадут грунтовые и стоковые воды или посторонние предметы; вода бесперебойно поставляется из подземного водоносного слоя. Обустройство скважин на воду в Минске. В рамках комплекса наших услуг в Минской области мы также определяем динамический и статический уровень воды в скважине. Заключительный этап — подведение воды по трубопроводу. С этой целью мы устанавливаем мембранный бак, куда закачивается вода. Объем закачиваемой воды и, соответственно, объем бака зависит от того, сколько требуется воды в данном домохозяйстве или на данном объекте. Дальнейшее распределение воды по помещениям происходит уже из этого бака. После того, как вода подана, по желанию заказчика можно установить водоочистные системы различной сложности, отопительные и водонагревательные системы и системы автоматического управления.
  От всей души Вам всех благ!
  http://bil4u.com/?page_id=80&unapproved=41982&moderation-hash=fa2f2454d6dc3fdfe39509bfa24feddb#comment-41982
  http://chatkal.kg/?page_id=27&unapproved=190985&moderation-hash=8baacdd93a79add728ae7cf679e4f8c9#comment-190985
  https://l2angels.ru/index.php?/topic/14234-avtonomnaya-kanalizaciya-dlya-chastnogo-doma/#comment-142970
  https://uc.infinix.club/forum.php?mod=viewthread&tid=4605351&extra=
  https://nash-ak.clan.su/index/8-13906

 55. Доброго времени суток друзья!Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Как происходит бурение? Бурится разведочный ствол и определяется напорный водоносный горизонт; Монтируются нПВХ трубы диаметром 125мм и более, полимерный фильтр не менее 2м и отстойник; Делается обсыпка фильтровой колонны специальным фильтрующим песком; Выполняется откачка скважины насосом до чистой воды и замер параметров. Мы постарались рассказать о технической стороне роторного бурения как можно более понятно и просто. Полезно представлять процесс создания вашей скважины. Платить следует только за то, что знаешь. Результативность роторного бурения дает возможность достичь глубинного водоносного слоя. У этого очевидный «плюс» — здесь подземные воды не сообщаются с водами поверхностными. Также сюда не проникают дождевые водостоки и нитраты с полей. То есть самая чистая вода — здесь. Вот почему так ценится роторное бурение.
  От всей души Вам всех благ!

 56. tech 12h Football while attending college start out slow but is now on of the major events. Some would even say that college has several more followers than the nation’s football nfl. From the tailgating parties, fans that paint their entire body, even if college footballing.

 57. First of all I want to say terrific blog! I had a quick question which I’d like to ask if
  you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I have had trouble clearing my mind in getting my thoughts out there.
  I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just
  trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?

  Thanks!

 58. https://vktarg.yourpartnermag.site/zarabotok-na-sotssetyah-v-vktarget/zarabotok-v-sotsialnih-setyah-s-vktarget.html ВкТаргет (VkTarget): мой отзыв, регистрация, как зарабатывать больше, получить больше заданий
  Накрутка в социальные сети (Cheating on social networks)https://bit-ly.ru/h1rsC Instagram, Vk, Telegram, TikTok, YouTube, FaceBook, Twitch,Discord и др..(et al..)
  Здесь найдете и сможете скачать самые свежие и популярные курсы, книги,
  тренинги и вебинары от известных авторов: https://bit-ly.ru/LG4eZ
  Доступ к ним навсегда = 490 руб.
  Подарки на Праздник – Полезные Советы и Рецепты :https://vk.com/club173087118
  О Многом по Немногу или Обо Всем по Чуть Чуть:https://vk.com/club174034005
  Образовательные Курсы и Тренинги: https://vk.com/club172503039
  Заработок в Интернете с нуля:
  https://www.youtube.com/watch?v=6MITyL8tbZ4
  Мир фотографии: https://vk.com/club174783721

 59. Приглашаем Ваше предприятие к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере производства и поставки Молибден и его сплавы.

  – Поставка порошков, и оксидов
  – Поставка изделий производственно-технического назначения (формообразователи).
  – Любые типоразмеры, изготовление по чертежам и спецификациям заказчика.
  – Поставка изделий из сплавов: МЧ, МЧВП, МД-8,5, МД-25, МД-30, МД-40, МД-50, МД-55, МД-60, ЦМ1, ВМ1, ВМ2, ВМ3, ЦМ3, ЦМ5 ЦМ6, МЛТ, ТСМ4, ЦМВ30, МР47ВП, МР-10, МР47ВП, ТСМ3
  Mo, TZM, TZC, Mo-W30, Mo-Cu70, Mo-Cu60, Mo-Cu50, Mo-Cu40, Mo-Cu30, Mo-Cu20, Mo-Cu10, Mo-LaMo-Cu70, Mo-Cu60, Mo-Cu50, Mo-La.
  Молибденовый порошок: ПМ-99.95, ПМ-М, ПМЧ, ДМ-1, ДМИ 7, КМФ-6, МВЧ, МО, МОSI, МПВ, МР-47

  Проволока молибденовая ТCМ3
  Порошок молибденовый МО
  Пруток молибденовый МБВП
  Изделия из молибдена МПЧ
  Молибден
  5181f70

 60. Dear friends, just came across this site and would like to share some useful website resource which might be help, thanks!
  The online YouTube to mp4 support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4.
  Online desktop video downloader website.
  Best online YouTube converter website.
  youtube to mp3.Miglior YouTube libero per MP3/MP4 Strumento scarico
  Top ten image upscaler review.
  Best youtube video downloader of 2021.
  Best makemkv review site.

 61. Awesome things here. I’m very happy to see
  your post. Thank you a lot and I am taking a look forward to touch you.
  Will you please drop me a e-mail?

 62. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one
  and i was just wondering if you get a lot of spam responses?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me mad so any help
  is very much appreciated.

 63. Can you win cash on online casinos?
  Yes, playing online casino games are legal as a service to Australian players. … When online gambling in behalf of physical cash, it is necessary to induce a put away into your casino account. The excellent online casinos offer their players a sizeable option of honourable banking options to accumulation and go back on their gelt
  Try this website
  find out more

 64. Медицинская справка 002-О/у. Огнестрельное оружие может пригодиться, если вы занимаетесь охотой, стрелковым спортом или же просто для самозащиты. Покупка оружия не является сложным процессом при наличии определенного пакета документов. Справка 002-О/у с доставкой. Подготовить документы, в частности, разрешение на использование оружия – достаточно трудоемко и сложно. Не стоит огорчаться, ведь можно сделать проще – обратиться к нашим специалистам и приобрести необходимый документ по форме 002-О/у.

  http://zjzq.six168.com/viewthread.php?tid=70870&extra=
  http://model.airgroup2000.com/viewtopic.php?f=100&t=7713
  http://moroccansoverseas.com/forum/showthread.php?tid=639800
  https://emiratehub.ae/thread-178737.html
  https://forum.smart-venture.org/viewtopic.php?f=3&t=33161

  Закрыть прогулы. Наша жизнь – непредсказуема и иногда мы попадаем в ситуацию, когда нам нужно закрыть прогулы. Понятно, что для этого нужен медицинский документ – справка от врача или больничный лист. Если вы школьник или студент, то первое для вас – оптимальный вариант. Справку можно достать даже задним числом имея знакомства в поликлинике или «отблагодарив» «отзывчивого» врача. Конечно же, стоимость документа может быть различной, в зависимости от того, насколько длительным был срок пропуска и к какому специалисту вы обратились.

  https://big-kool.com/bk/profile.php?id=184801
  https://davidsonspeech.com/forum/member.php?action=profile&uid=1766
  https://www.stocksmessageboards.com/member.php?action=profile&uid=919
  http://mbrito.uosdesigndegrees.com/mybb/member.php?action=profile&uid=22129
  https://www.analogprofessor.com/member.php?action=profile&uid=847

 65. Здравствуйте господа!Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Наша сфера деятельности — проектирование и бурение скважин на воду, установка любого насосного оборудования, монтаж систем канализации всех видов, дренажей, ливневых систем и др.Миссия компании: мы добываем чистую воду – источник всего живого на Земле, и делаем ее доступной людям. Самый короткий срок, за который мы пробурили и обустроили скважину, — 1 час 36 минут. Мы ценим время своих клиентов и гордимся, что оперативность — отличительное свойство наших услуг. Мы показываем, насколько быстро и качественно может происходить бурение скважины.
  От всей души Вам всех благ!

 66. Здравствуйте товарищи!Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске компанией ЕВРОБУРСЕРВИС – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Мы бурим любые виды скважин.У нас доступная ценовая политика, рассрочка на услуги и оборудование.Заказывайте скважину для воды в euroburservice – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Создать полноценную скважину в Минской области, бесперебойно поставляющую вам воду, — означает не только пробурить ее, но и обустроить. А зачастую – также и установить очистное оборудование, которое соответствовало бы вашим требованиям к чистоте воды. Мы выполняем полный цикл работ — от бурения грунта до подачи чистой питьевой воды на несколько домов. Важный промежуточный этап — это обустройство скважины, т.е. установка и отладка рабочего оборудования. После бурения обустройство включает работы: монтаж насоса в скважину, благоустройство скважины снаружи (установка кессона или скважинного адаптера); земельные работы и разводка трубопровода до пользователя (пользователей); установка необходимой автоматики дома или в кессоне.
  Увидимся!
  https://aka-ug.clan.su/index/8-27303
  http://asb-okr.ru/index/8-23331
  http://www.nojay-urt.ru/index/8-15357
  http://forum.vkportal.ba/viewtopic.php?f=4&t=57&p=567#p567
  https://4n4.ru/?p=1&unapproved=37775&moderation-hash=20c8f34302ca5735a81cfec7da311b88#comment-37775

 67. Здравствуйте дамы и господа! Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Мы бурим любые виды скважин.У нас доступная ценовая политика, рассрочка на услуги и оборудование.Заказывайте скважину для воды – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Наша сфера деятельности — проектирование и бурение скважин на воду, установка любого насосного оборудования, монтаж систем канализации всех видов, дренажей, ливневых систем и др.Миссия компании: мы добываем чистую воду – источник всего живого на Земле, и делаем ее доступной людям. Самый короткий срок, за который мы пробурили и обустроили скважину, — 1 час 36 минут. Мы ценим время своих клиентов и гордимся, что оперативность — отличительное свойство наших услуг. Мы показываем, насколько быстро и качественно может происходить бурение скважины.
  От всей души Вам всех благ!
  https://www.xxxshare.net/members/snegirortz.htm
  http://allied-social.ca/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=213212
  http://baijiamama.com/home.php?mod=space&uid=1785
  https://shumo.com/forum/home.php?mod=space&uid=628511
  https://forum.soccergame.fr/member.php?u=4773

 68. Добрый день дамы и господа
  Бурение скважин Чтобы добыть воду из-под земли, применяют такой процесс, как бурение скважин. Компания “БурТехСервис” вот уже на протяжении 11 лет успешно бурит скважины и обеспечивает водой жителей Минска и всей Минской области. Мы применяем для этого специальную технику – это и буровые установки на базе известного автомобиля ЗИЛ-131 для бурения глубоких артезианских скважин, и малогабаритные установки на гусеничном ходу для бурения скважин на песок. В процессе бурения ствол скважины укрепляется обсадными трубами. На выходе мы получаем скважину, готовую для пользования.
  Цена на бурение скважины на воду складывается из 3 составляющих: ее глубина, геология разреза, конструкция скважины. Начальная цена составляет от 60 рублей за метр.
  Глубина залегания воды в различных районах Минской области различная и доходит до 200 метров.
  Компания “БурТехСервис” предлагает Вам бурение на выгодных условиях:
  Доступная ценовая политика. Рассрочка 0%.
  Материалы с подтверждёнными сертификатами качества от проверенных временем производителей.
  Собственный парк буровой техники.
  Договор и гарантия на скважину.
  Услуги «БурТехСервис»
  Бурение скважин
  от 60 р.
  Бурение скважины в Минске и Минской области позволяет решить проблему обеспечения водой дачного участка, загородной усадьбы, промышленного комплекса.
  Обустройство скважин
  от 800 р.
  Скважина пробурена? Пора ее обустроить: установить кессон, скважинный адаптер, выбрать насосное оборудование.
  Канализация
  от 1000 р.
  Компания «БурТехСервис» производит качественный монтаж канализации «под ключ» по оптимальной цене
  Очистка воды
  от 1600 р.
  Путем установки фильтров — для очистки от железа или марганца, аммиака-аммония, фтора и других нежелательных или вредных элементов.
  Бурение скважин от профессионалов с гарантией.
  Наша компания занята в сфере бурения с апреля 2010 года и с тех пор динамично развивается, сооружая скважины с водой для обладателей земельных участков и дач. Снабдить вас собственным источником водоснабжения, работающим без перебоев – вот наша задача.
  Выбрав нас, вы получаете уникальную возможность за время сотрудничества узнать вдоль и поперёк свой участок, изучить структуру почвы и ее глубину, процесс бурения и обустройства. После этого мы дадим полезные и практичные советы по уходу и эксплуатации своей скважины, чтобы вы испытывали только положительные эмоции от пользования ресурсом. По окончании работ мы выдаём вам гарантию. Так что в случае наступления гарантийного случая или сомнений в исправности скважины, они будут незамедлительно устранены.
  Документы, которые вы получаете при работе с нами:
  “Договор”.
  “Акт выполненных работ”.
  “Паспорт на скважину“.
  Свой парк буровой техники.
  Наличие полного арсенала необходимого оборудования позволяет нашей компании в кратчайшие сроки не прибегая к посторонней помощи осуществлять все этапы бурения под ключ, в том числе и подготовительные земельные работы.
  В нашей компании работают настоящие профессионалы, мастера своего дела, имеющие стаж работы более 10 лет. За это время ими пробурено более 2 тысяч скважин, накоплен богатый опыт и знания, которыми с радостью делятся наши мастера с заказчиками. Есть что рассказать и предложить, если у вас ест вопросы о строении почвенных пород и насколько глубоко находится вода в грунте Минской области, звоните нам.
  Сохраняем ваш ландшафт.
  Работаем в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и использовании водных ресурсов.
  Ориентируясь на ваши потребности, осуществим бурение как песчаных скважин (вода находится в песчаном слое – требуется фильтрация), так и глубоких артезианских скважин, где чистейшая вода берётся из известняка и не нуждается в дополнительной фильтрации.
  Стоимость бурения скважины и варианты труб
  Труба нПВХ 90
  ГОСТ Р 51613-2000
  Данные обсадные трубы наиболее эффективно обеспечивают целостность ствола скважины и защищают оборудование от различных механических нагрузок извне
  от 60 руб
  за 1 метр бурения
  Заказать 125
  ГОСТ Р 51613-2000
  Данные обсадные трубы наиболее эффективно обеспечивают целостность ствола скважины и защищают оборудование от различных механических нагрузок извне
  от 70 руб
  за 1 метр бурения
  Заказать
  ХИТ
  Стоимость бурения скважин
  Чтобы узнать, во сколько вам обойдется стоимость бурения скважины за метр, примите во внимание следующее:
  Прибытие бригады бурильщиков непосредственно на место бурения.
  Работы по бурению скважины.
  Обсадная труба нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид – безопасный материал).
  Установка обсадной трубы.
  Установка фильтра европейского производителя со специальной сеткой и длиной 3 метра.
  Фильтр обсыпается специальными фильтрующим песком (кварцевый/мытый).
  Промывка скважины до чистой воды.
  Карта глубин по Минской и Гродненской областям.
  Кликните на карту и узнайте приблизительно, насколько глубоко находится вода в вашем районе либо свяжитесь с нашим специалистом.
  Краткая последовательность проведения буровых работ под ключ
  1 этап
  Прием заявки
  Выезд специалиста
  Бесплатная консультация инженера
  Уточнение стоимости работ
  Подписание договора
  2 этап
  Бесплатная доставка материалов и техники к месту бурения скважины
  Выезд бригады мастеров
  Бурение скважины
  Обсадка трубами
  Прокачка скважины до визуально чистой воды
  3 этап
  Сдача скважины и подписание акта приемки
  Передача паспорта на скважину
  Оформление гарантий
  Окончательная оплата работ
  Источник чистой воды на участке
  4 этап
  Подписание договора
  Подбор насосного оборудования
  Составление сметы
  Монтаж водоподъемного оборудования
  Оформление гарантий
  Автономная скважина у Вас на участке
  Заказать бурение скважины
  Буровой комплект на базе ЗИЛ-131
  rotornyj-sposob-bureniya-urb-2a2
  Роторный способ бурения УРБ 2А2
  burenie-skvazhin-vodovozka-zil-131
  Водовозка ЗИЛ-131
  shnekovyj-sposob-bureniya-UGB-50M
  Шнековый способ бурения УГБ 50М
  Буровой комплект на гусеничном ходу 1 комплект
  mgbu-partner
  Буровая SBU 60XL
  burenie-skvazhin-gaz-66
  Водовозка ГАЗ-66
  pricep-dlya-trasportirovki-burovoj
  Прицеп для транспортировки буровой
  Буровой комплект на гусеничном ходу 2 комплект
  Буровая SBU 60М
  burenie-skvazhin-vodovozka-mersedes-609D
  Водовозка Мерседес 609D
  burenie-skvazhin-mersedes-410-dlya-transportirovki-burovoj
  Мерседес 410 для транспортировки буровой
  Роторный и шнековый способы бурения скважин. Их отличия.
  В зависимости от глубины бурения скважин и типа почвы компания “БухтехСервис” применяет 2 способа бурения.
  Роторный способ бурения.
  Выполняем с помощью передвижной буровой установки УРБ–2а2 на шасси ЗИЛ–131. Применяемый инструмент – шарошечные долота с широким диапазоном диаметров 75-300 мм. Благодаря универсальности этого способа с легкостью разрушаются мягкие и твердые горные грунтовые слои.
  rotornoe-burenie
  Вращательную мощность ротор направляет долотом на рабочую колонну. Для удаления разрушенной породы делают промывку через буровой насос с помощью специальных полимеров. После того, как пройдена бурением первая часть скважины, опускают первую обсадную колонну (кондуктор), чтобы перекрыть слабые неустойчивые породы и верхние водоносные горизонты, производят гидроизоляцию затрубного пространства, закачивают в него приготовленную смесь с цементом. Бурение скважины продолжается долотом меньшего диаметра внутри обсадных труб до отмеченной глубины, затем в скважину опускают следующую обсадную колонну или эксплуатационную колонну, которая будет находиться в водоносном слое.
  Роторный метод обладает высокой продуктивностью и способностью обрабатывать любой тип почвы, но также и более дорогостоящий нежели шнековый.
  Шнековый способ бурения
  Популярен среди населения по причине своей простоты и доступности. Его используют в рыхлой почве и грунте средней твердости. Отличительным в технологии бурения шнеком является то, что отсутствует необходимость в промывке водой, так как снятие набившихся разломанных слоев почвы осуществляет шнек. Все дело в скорости обрабатывания. Но если в почве попадутся камни, использование шнека станет проблематично. Рационально использовать этот метод при строительстве скважин малой глубины в почве.
  Несомненный плюс в пользу способа бурения с применением шнека – доступная стоимость.
  Технология шнекового бурения позволяет добиваться глубины бурения до 40 метров, в том числе и зимой в сильные морозы. Гораздо более глубокие скважины бурят посредством роторного способа. Он справляется с любым грунтом, в то время как шнековый способ позволяет обрабатывать только сухие и не самые твердые виды почв.
  У каждого способа свои плюсы и минусы. При выборе способа бурения для своего случая нужно учитывать тип почвы в своей местности, а также климатические условия.

 69. MarketingLiist Ι am presently taking a l᧐ok at creativebeartech.сom, theeliquidboutique.co.uk and wowitloveithaveit.ϲom.Unsure which one would be tһe most suitable selection ɑnd would appreciate aany assistace оn this.Or would it be much simpler for mme to scrape my own leads?Ideas?

 70. 30% Passive monthly income. The cryptocurrency investing platform Torexo with daily payment of interests. Your stable passive profit in crypto: get your money right now!

  https://tinyurl.com/cryptoinvestiing

  cryptocurrency capital investments, 30% monthly crypto passive earnings, Crypto capital investment, cryptocurrency investing, High yield cryptoinvestment platform, Crypto direct investments, crypto financial investment, cryptoinvestment platform with passive income, crypto passive earnings, Crypto capital investment platform

 71. Привет товарищи

  О компании
  Давайте знакомиться! Мы — команда профессионалов! Мы — glubina.by

  Наша команда!

  Наша компания вот уже более 10 лет работает как на белорусском, так и на российском рынке буровых услуг и это объективно серьезный показатель надежности и успеха.

  Бурение скважин на воду, обустройство скважин, установка водоподъемного оборудования — и это далеко не все направления нашей деятельности. Помимо бурения при необходимости мы поможем вам в ремонте или восстановлении старых скважин. Работаем в любое время года, а срок выполнения заказа может быть от одного рабочего дня, в зависимости от сложности производимых работ.

  На сегодняшний день нами успешно пробурено более 50 000 метров, введено в эксплуатацию больше 2000 скважин в РБ и РФ на воду и не только.

  За 10 лет мы сформировали штат из квалифицированных, опытных сотрудников и большой автопарк из буровой и вспомогательной техники: буровые установки на базе ЗиЛ 131, малогабаритные буровые установки (МГБУ), манипуляторы, экскаваторы, водовозы, самосвал, компрессор и т.д.

  Мы идем в ногу со временем, а это значит, что все работы выполняются в соответствии с требованиями нормативной документации с применением современных материалов и оборудования. И паспорт, и вся необходимая документация будет выдана вам на руки. Именно для вас мы подберем оптимальное решение, учитывая все нюансы климатической зоны и почвы с учетом разумной экономии. Мы бурим скважины любой глубины и конструкций, и работы проводим как для физических, так и для и юридических лиц. Качество и долговечность — вот наш принцип работы, именно поэтому гарантия на нашу работу составляет 10 лет.

  Используемая техника

 72. Высококачественный металлорукав гарантированно можно выбрать от производителя АО “Гибкие Трубопроводы”. На их сайте всегда в наличии металлорукава для любых областей применения. Вдобавок маленький срок изготовления и все сертификаты и разрешения.

 73. Dear buddies, just came across this amazing site and would like to post some handy website resource which might be help, thanks!
  The online YouTube to mp4 1080P support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4 in high quality.
  Y2mate downloader website.
  Best free YouTube converter website.
  youtube to mp3.Miglior YouTube libero per MP3/MP4 Strumento scarico
  Top ten image upscaler review.
  Best youtube video downloader of 2021.
  Best Makemkv review site.

 74. Cleaning company

  HI.
  In modern the companies work competent specialists.

  Cleaning international company Cleaning service appeared total-only 6 years ago, this notwithstanding swift dynamic mprovement still does not cease surprise all ours rivalsandnew customers , however practically none special secret in the swift improvement of our firms notavailable.
  Despite on the impressive practical gained experience, service staff systematically enhances his qualification on diverse training and on courses. Listed assist perfect measure master new equipment and equipment .

  Employees of our company are ready to provide professional cleaning services such as:

  General cleaning apartments, workshops , stores and offices
  Daily maintenance of cleanliness in the room
  Deep cleansing and decorative treatment of floors slip prevention
  Putting order after repair and construction work
  Chemical cleaning of all types of carpet
  Cleaning exterior glass surfaces, cleaning building facades
  Seasonal cleaning outside the building
  Disposal of trash and snow under license.

  And likewise you can order:

  Mattress cleaning, Postconstruction cleaning, Cleaning and tidying up., Corporate cleaning, Professional house cleaning, Best house cleaning, Marble care]

  We commit cleaning only special cleaning supply. Fast increase in the number of cleaning firms in Prospect Hights proves that and in the area represented learned to appreciate own free time.
  Serving around Williamsburg AND ON ALL STREETS, SUCH AS: High Bridge, Throgs Neck, City Line , Waterside Plaza, Grasmere .

  And so exclusively you can here be sure, come in specified site and make an order services .

 75. Dear Madame, Dear Sirs!

  We will send Your messages via contact forms to the sites of companies via all domain zones of the world.

  The message is sent to email of firm 100 percent will get to inbox!

  2000 bases:
  Price List =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai/prajs-list/

  Test:
  twenty thousand messages on foreign zones to your email address – 20 $.
  We need from You only email address, title and text of the letter.

  In our price list there are more 800 databases for all domains of the world.
  Common databases:
  All Europe 44 countries 60726150 of domain names – 1100$
  All European Union 28 countries 56752547 of domain names- 1000$
  All Asia 48 countries 14662004 of domain names – 300$
  All Africa 50 countries 1594390 of domains – 200$
  All North and Central America in 35 countries 7441637 of sites – 300$
  All South America 14 countries 5826884 of domain names – 200$
  New domains from around the world registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 500$
  Companies and Enterprises of Russia 4025015 – 300$
  Ukraine 1114526 of sites – 100$
  All Russian-speaking countries minus Russian Federation are 14 countries and there are 1979217 of domains – 200$
  New domains of the RF, registered 24-48 hours ago (A cycle of 15 mailings during the month) – 250$

  Databases for sending newsletters:
  Whois-service databases of domain names for all countries of the world.
  You can purchase our databases separately from newsletter’s service at the request.

  P/S
  Pls., do not respond to this message from your mailbox, as it has been generated automatically and will not get anywhere!
  Contact Feedback form =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai/to-order/

  PRICE LIST:

  Test mailing: $20 – 20000 contact forms websites

  All Europe 44 countries there are 60726150 websites – $1100

  All EU 28 countries there are 56752547 websites – $1000

  All Asia 48 countries there are 14662004 websites – $500

  All Africa 50 countries there are 1594390 websites – $200

  All North and Central America is 35 countries there are 7441637 websites – $300

  All South America 14 countries there are 5826884 websites – $200

  Top 1 Million World’s Best websites – $100

  Top 16821856 the most visited websites in the world – $300

  New websites from around the world registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 500$

  Businesses and organizations of the Russian Federation – there are 4025015 websites – $300

  All Russian-speaking countries minus Russia – there are 14 countries and 2440822 websites – $200

  New websites of the Russian Federation, registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 250$

  1499203 of hosting websites around the world (there are selections for all countries, are excluded from databases for mailings) – $150

  295285 websites of public authorities of all countries of the world (selections for all countries, are excluded from databases for mailings) – $100

  13623819 websites online stores Worldwide – $350

  CMS mailings:

  3dCart 14689 websites – $50
  Adobe CQ5 133567 websites – $80
  Advance 17589 websites – $50
  AdVantShop.NET 2453 websites – $30
  ALMA 7095 websites – $30
  Ametys 2389 websites – $30
  Amiro 29587 websites – $30
  Angora 20357 websites – $50
  AVS 1369 websites – $30
  BbPress 1487 websites – $30
  BESTWEB 2699 websites – $30
  BigCommerce 78257 websites – $50
  Bitrix 319687 websites – $80
  Blogger 658267 websites – $80
  Blogspot 279865 websites – $80
  BuddyPress 51477 websites – $50
  Burning Board 4659 websites – $30
  Catalyst Web 11689 websites – $50
  ClassiPress 11796 websites – $50
  CMSimple 11052 websites – $30
  Concrete5 72100 websites – $50
  Contao 110897 websites – $80
  CONTENIDO 5069 websites – $30
  Convio 2268 websites – $30
  Coppermine Photo 1296 websites – $30
  CS Cart 11400 websites – $30
  Datalife Engine 42587 websites – $50
  Dede 230589 websites – $100
  DedeEIMS 96068 websites – $50
  DIAFAN 4058 websites – $30
  Discuz 47962 websites – $50
  Django 71167 websites – $50
  DokuWiki 9588 websites – $30
  Dotnetnuke 82964 websites – $50
  Drupal 978298 websites – $100
  EasyBlog 1165978 websites – $100
  EPiServer 29876 websites – $50
  ExpressionEngine 1769823 websites – $150
  eZ Publish 5367 websites – $30
  F- 9356 websites – $30
  FireBoard 1567 websites – $30
  General Blogs 2067 websites – $30
  GetSimple 23094 websites – $50
  Host 6871 websites – $30
  HostCMS 5042 websites – $30
  HubSpot 31762 websites – $50
  i- 9438 websites – $30
  Image 1368 websites – $30
  InSales 14149 websites – $50
  InSales 11081 websites – $30
  InstantCMS 4136 websites – $30
  InteractiveBBS 32367 websites – $50
  Invision Power Board 2430 websites – $30
  IPBoard 2266 websites – $30
  IT 15189 websites – $50
  jforum 1056 websites – $30
  jobberBase 3387 websites – $30
  Joomla K2 154367 websites – $80
  Joomla 1906994 websites – $200
  Koobi 3722 websites – $30
  Liferay 5137 websites – $30
  Made Simple 20567 websites – $50
  Magento 369447 websites – $80
  MediaMaxScript 103896 websites – $80
  MediaWiki 41468 websites – $50
  Microsoft SharePoint 13198
  MODx 64023 websites – $50
  Moodle 8195 websites – $30
  Movable Type 13096 websites – $50
  MyBB 4367 websites – $30
  myUPB 3397 websites – $30
  NetCat 7294 websites – $30
  NG 18356 websites – $50
  NING 3687 websites – $30
  NopCommerce 18600 websites – $30
  Open 5916 websites – $30
  OpenCart 667000 websites – $80
  Osclass 4652 websites – $30
  osCommerce 68468 websites – $50
  OUR- 3096 websites – $30
  OXID eShop 12200 websites – $50
  Oxwall 6800 websites – $30
  Parallels Plesk Sitebuilder 174216 websites – $80
  php 14367 websites – $50
  php Link 2298 websites – $30
  phpBB 24400 websites – $30
  PHP-Fusion 2596 websites – $30
  PHPMelody 2365 websites – $30
  PHP-Nuke 2489 websites – $30
  PHPShop 2667 websites – $30
  PHPWeb 29789 websites – $50
  PHPWind 4032 websites – $30
  Plone 84962 websites – $50
  PowerEasy 1697 websites – $30
  Prestashop 434100 websites – $80
  Question2Answer 5598 websites – $30
  R 296498 websites – $80
  ReadyScript 6487682 websites – $80
  S.Builder 394367 websites – $80
  Shopify 6571650 sites websites – $400
  Shoutbox 145564 websites – $80
  SilverStripe 31721 websites – $50
  Simpla 17429 websites – $50
  Sitecore 74861 websites – $50
  Sitefinity 4183 websites – $30
  SMF 8111 websites – $30
  SocialGO 54267 websites – $50
  SPIP 28269 websites – $50
  Squarespace 1098231 websites – $100
  StoreLand 8257 websites – $30
  SupeSite 12367 websites – $50
  Textpattern 10900 websites – $30
  TikiWiki 1446 websites – $30
  Tilda 47396 websites – $50
  Tumblr 302357 websites – $80
  TYPO3 845009 websites – $80
  Umbraco 146064 websites – $80
  UMI.CMS 13191 websites – $50
  VamShop 1737 websites – $30
  vBulletin 14460 websites – $30
  Volusion 16006 websites – $50
  WallpaperSiteScript 2811 websites – $30
  Weebly 191753 websites – $80
  Wix 3379081 sites websites – $250
  WooCommerce 6403862 websites – $400
  Wordpress 35354537 websites – $650
  XenForo 21105 websites – $30
  XOOPS 20467 websites – $50
  XpressEngine 8565 websites – $30
  Zen Cart 26524 websites – $30

  Country:

  .ae 200462 websites UAE – $50
  .ae 1820 websites International zone UAE:.com .net .biz .info .name .tel
  .ag 11931 websites Antigua and Barbuda – $50
  .ai 33130 websites Anguilla – $50
  .am 21995 websites Republic Of Armenia – $50
  .am 1684 websites International zone Republic Of Armenia:.com .net .biz .info .name .tel
  .ar 782608 websites Argentina – $80
  .ar 75496 websites International zone Argentine Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $50
  .ar.com 135 websites – $30
  .at 1356722 websites Republic Of Austria – $100
  .at 181907 websites International zone Republic Of Austria :.com .net .biz .info .name
  .au 2432174 websites Australia – $150
  .au 461279 websites International zone Australia:.com .net .biz .info .name
  .az 17855 websites Azerbaijan – $50
  .az 2036 websites International zone Republic Of Azerbaijan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .ba 15725 websites Bosnia and Herzegovina – $30
  .ba 2291 websites international zone Bosnia & Herzegovina:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia-$30
  .be 1349658 websites Kingdom Of Belgium – $100
  .be 1056248 websites International zone Belgium:.com .net .biz .info .name
  .bg 54418 websites Bulgaria – $50
  .bg 50685 websites International zone Republic Of Bulgaria:.com .net .biz .info .name
  .bo 2602 websites Plurinational State Of Bolivia – $30
  .bo 29415 websites International zone Bolivia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .br 3205100 websites Brazil – $200
  .br 1230078 websites International zoneBrazil:.com .net .biz .info .name .
  .by 99148 websites Republic Of Belarus – $50
  .by 1574 websites International zone Belarus:.com .net .biz .info .name .tel
  .ca 2587463 websites Canada – $150
  .ca 288395 websites International zone Canada:.com .net .biz .info .name
  .cc 436396 Cocos Keeling Islands websites – $80
  .cc 1920589 websites Cocos Keeling Islands- $150
  .cf 2461460 websites Central Africa – $150
  .cg 526 websites Congo – $30
  .ch 1629450 websites Swiss Confederation – $100
  .ch 205292 websites International zone Switzerland:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ci 5794 websites Cote D’ivoire – $30
  .ci 112 websites International zone Cote D’ivoire:.com .net .biz .info .name
  .cl 590401 websites Republic Of Chile – $80
  .cl 65996 websites International zone Chile:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .cm 29221 websites Republic Of Cameroon – $50
  .cn 23160610 websites People’s Republic Of China – $600
  .cn 1372416 websites International zone People’s Republic Of China:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$100
  .co 1878923 websites Republic Of Colombia – $100
  .co 10854 websites International zone Republic Of Colombia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .cx 15753 websites Christmas Island – $50
  .cy 11092 websites Republic Of Cyprus – $50
  .cy 744 websites International zone Cyprus:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .cz 1001208 websites Czech – $100
  .cz 193400 websites International zone Czech:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .de 15078512 websites Federal Republic Of Germany – $350
  .de 3894156 websites International zone Federal Republic Of Germany:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .dk 1319155 websites Denmark – $100
  .dk 148164 websites International zone Kingdom Of Denmark:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .dm 23318 websites Dominican – $50
  .dn.ua 1835 websites – $30
  .do 5255 websites Dominican Republic- $30
  .dy.fi 1112 websites – $30
  .dz 5382 websites Democratic Republic Of Algeria – $30
  .ec 11731 websites Republic Of Ecuador – $50
  .ec 2897 websites International zone Republic Of Ecuador:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ee 131791 websites Estonian – $50
  .ee 10490 websites International zone Republic Estonia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .es 1509048 websites Spain – $100
  .es 683845 websites International zone The Kingdom Of Spain:.com .net .biz .info .name .tel .eu 3046076 websites European Union – $150
  .eu 633384 websites International zone Europe:.com .net .biz .info .name .fi 361111 websites Republic of Finland – $80
  .fi 69631 websites International zone Republic of Finland:.com .net .biz .info .name .fr 2810983 websites France – $150
  .fr 639546 websites International zone France:.com .net .biz .info .name .ge 24598 websites Republic Of Georgia – $50
  .ge 1676 websites International zone Republic Of Georgia:.com .net .biz .info .name .tel .gf 996 websites Guiana – $30
  .gg 10528 websites Guernsey islands – $50
  .gh 703 websites Republic Of Ghana – $30
  .gi 981 websites Gibraltar – $30
  .gp 2044 websites Guadeloupe – $30
  .gq 2027422 websites Republic Of Equatorial Guinea – $100
  .gr 327215 websites Hellenic Republic – $80
  .gr 57984 websites International zone Greece:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .gt 15351 websites Republic Of Guatemala – $50
  .hk 116093 websites Hong Kong Special Administrative Region Of China Hong Kong – $50
  .hm 335 websites Heard and McDonald islands – $30
  .hn 4732 websites Honduras – $30
  .hr 75736 websites Croatia Hrvatska – $50
  .hr 16592 websites International zone Croatia Hrvatska:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .ht 1299 websites Haiti – $30
  .hu 53940 websites International zone Republic Of Hungary:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ie 209620 websites Republic of Ireland – $50
  .ie 49861 websites International zone Republic of Ireland:.com .net .biz .info .name .il 196266 websites Israel – $80
  .il 38537 websites International zone Israel:.com .net .biz .info .name .tel .in 1157482 websites India – $100
  .in 266179 websites International zone Republic Of India:.com .net .biz .info .name .tel
  .io 496216 websites British Indian Ocean – $80
  .iq 2401 websites Iraq – $30
  .ir 574258 websites The Islamic Republic Of Iran – $80
  .ir 15487 websites International zone Iran:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .it 2410105 websites Italian Republic – $150
  .it 954040 websites International zone Italy:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia – $100
  .je 3016 websites Republic of Ireland – $30
  .jp 1825219 websites Japan – $150
  .jp 4683252 websites International zone Japan:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia – $200
  .jp.net 5170 websites – $30
  .ke 14677 websites Republic Of Kenya – $50
  .kg 10350 websites Kyrgyzstan – $30
  .kg 664 websites International zone Kyrgyzstan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ki 79 websites Kiribati – $30
  .kn 3211 websites Saint Kitts & Nevis – $30
  .kr 272463 websites Korea- $80
  .kw 484 websites The State Of Kuwait – $30
  .ky 5783 websites Island Cayman – $30
  .kz 113180 websites Kazakhstan – $80
  .kz 5876 websites International zone Kazakhstan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .lc 1121 websites Saint Lucia – $30
  .lk 32654 websites Democratic Socialist Republic Of Sri Lanka – $30
  .lt 137666 websites Lithuania- $50
  .lt 27710 websites International zone Lithuania:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia- $50
  .lu 74322 websites The Grand Duchy Of Luxembourg – $50
  .lu 4125 websites International zone The Grand Duchy Of Luxembourg:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .lv 86593 websites Latvia – $50
  .lv 8887 websites International zone Latvia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ma 59103 websites Morocco – $50
  .mc 3046 websites Principality Of Monaco – $30
  .md 16730 websites Republic Of Moldova – $50
  .md 1293 websites International zone Moldova:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .me 761596 websites Montenegro – $80
  .me 86897 websites International zone Montenegro:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .mg 3715 websites Madagascar- $30
  .mk 13266 websites Macedonia – $50
  .ml 2158835 websites Mali – $100
  .mn 17044 websites Mongolia – $50
  .mq 1112 websites Martinique – $30
  .mr 776 websites Islamic Republic Of Mauritania – $30
  .ms 7265 websites Montserrat – $30
  .mt 1402 websites Malta – $30
  .mu 6475 websites Maurifius – $30
  .mv 1996 websites Maldives – $30
  .mw 8579 websites Republic Of Malawi – $30
  .mx 670901 websites United Mexican States- $80
  .mx 174571 websites International zone Mexico:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .my 143039 websites Malaysia – $50
  .na 1094 websites Namibia – $30
  .nc 3497 websites New Coledonia – $30
  .nl 3925784 websites Netherlands – $200
  .nl 1019697 websites International zone The Netherlands:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$100
  .no 620882 websites Norway – $80
  .no 74318 websites International zone Norway:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .nu 255161 websites Niue- $50
  .nz 593127 websites New Zealand – $80
  .om 1701 websites Oman – $30
  .pe 83224 websites Republic Of Peru – $50
  .pe 59157 websites International zone Peru:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .pk 44464 websites Pakistan – $50
  .pl 1795299 websites Republic Of Poland – $100
  .pl 327587 websites International zone Poland:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .pr 1358 websites Commonwealthof Puerto Rico – $30
  .pt 263136 websites Portuguese Republic – $80
  .pt 17691 websites International zone Portuguese Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .py 5593 websites Paraguay – $30
  .py 653 websites International zone Paraguay:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .re 15089 websites Reunion (French) – $50
  .ro 424401 websites Romania – $80
  .ro 42046 websites International zone Romania:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .rs 85503 websites Republic Of Serbia – $50
  .ru 5025331 websites Russia – $250
  .ru 514668 websites International zone Russian Federation:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$80
  .rw 3806 websites Rwanda – $30
  .sa 20421 websites Kingdom Of Saudi Arabia- $50
  .sa 5064 websites International zone Saudi Arabia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .sc 4442 websites Seychelles- $30
  .se 1491677 websites The Kingdom Of Sweden – $100
  .se 293316 websites International zone Sweden:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sg 150351 websites Singapore – $50
  .sh 7560 websites Saint Helena – $30
  .si 103778 websites Slovenia- $50
  .si 12879 websites International zone Slovenia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sk 414198 websites Slovakia- $80
  .sk 31572 websites International zone Slovakia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sm 8897 websites Republic Of San Marino – $30
  .sn 4465 websites Senegal – $30
  .sn 344 websites International zone Republic Of Senegal:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .sr 580 websites Suriname – $30
  .sv 8432 websites Democratic Republic Of El Salvador- $30
  .sx 2901 websites Sint Maarten – $30
  .sy 2972 websites Syria – $30
  .sz 321 websites Kingdom Of Swaziland – $30
  .tc 16384 websites Turks And Caicos Islands – $50
  .tf 19841 websites French Sauthern Territory – $50
  .tg 1230 websites Togolez Republic – $30
  .th 22368 websites Kingdom Of Thailand- $50
  .tj 6874 websites Republic Of Tajikistan- $30
  .tj 34 websites International zone Tajikistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .tk 20085806 websites Tokelau (New Zealand) – $500
  .tl 2748 websites Democratic Republic of East Timor – $30
  .tm 6395 websites Turkmenistan- $30
  .tm 44 websites International zone Turkmenistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .tr 243347 websites Turkey – $80
  .tr 138818 International zone Turkey:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $50
  .tt 1017 websites Trinidad & Tobago – $30
  .ua 553216 websites Ukraina – $80
  .ua 147202 websites International zone Ukraine:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ug 3806 websites Uganda – $30
  .ug 720 websites International zone Uganda:.com .net .biz .info .name .tel .mobi.asia-$30
  .uk 5975887 websites United Kingdom – $250
  .uk 3304606 websites International zone United Kingdom:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .us 3139563 websites USA – $200
  .us 578927 websites International zone USA:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$80
  .uy 15571 websites Uruguay – $50
  .uy 31812 websites International zone Uruguay:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .uz 38357 websites Republic Of Uzbekistan – $50
  .uz 365 websites International zone Uzbekistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .vc 18641 websites Saint Vincent and Grenadines – $50
  .ve 14015 websites Venezuela – $50
  .ve 2898 websites International zone Venezuela:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .vg 8389 websites Virgin Islands (British) – $50
  .vi 109 websites Virgin Islands (United States of America) – $30
  .vn 436005 websites Socialist Republic Of Vietnam – $80
  .vn 161855 websites International zone Vietnam:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $50
  .vu 1051 websites Republic Of Vanuatu – $30
  .wf 1133 websites Wallis & Futuna Islands – $30
  .ws 99308 websites Independent State Of Samoa – $80
  .ye 18 websites Yemen – $30
  .yt 2004 websites Mayotte – $30
  .za 1008308 websites South Africa Republic – $100

  website =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai

 76. I’m happy to welcome you!

  Widespread organic growth of behavioural factors.
  website: xn—-ftbeand5abdikisgee.xn--p1ai/home/

  Factors influencing consumer behaviour are certain actions of visitors on the internet resource, such as:
  logging in to the website, viewing pages, time spent on the internet resource, link clicks, returns to the online resource.

  Unique Trading Offer:
  Large-scale placement of your ads on the Internet in order to attract potential customers.
  Growth of behavioural factors occurs by the widespread placement of your ads without specifying the address of your internet resource, but with the indication of other features identifying only your company according to which you currently become first in the search engine results. These features can include a phone, a unique name of the company or website, an identifier (a number, a product code, services, promotions), a physical address of the firm and etc.

  AIM:
  The large-scale attraction of potential customers to your website, products and services.
  Organic growth of factors influencing consumer behaviour.

  BENEFIT:
  An increase in online resource visitors who will find your website directly from ads using search engines as well as through additional results of a search itself related to a large range of search engine queries on your subject.

  THE MAIN ADVANTAGES OF THIS AD:
  1. Scale.
  2. Quick placement.
  3. Cost.
  4. Placement by subject.
  5. The widest reach.
  6. Regionality.
  7. Growth of factors influencing consumer behaviour.

  REASONS TO ORDER WIDESPREAD ADS PLACEMENT ONLINE ДЛЯ GROWTH OF BEHAVIOURAL FACTORS:

  1.Mass attraction of potential customers to your services and products through direct traffic from ads.
  2.Organic promotion of your online resource, due to search engine beginning to additionally show it for a large range of search browser queries based on your subject.
  3. The absence of “filters” and “bans” of search engines, due to ads being published without an indication of an active link to the internet resource.
  4. An increase in web page traffic, which leads to an increase in orders and an expansion of the client base.
  5. “Warm traffic”, since only interested users visit the online resource.
  6. Attraction of legal entities and individuals.
  7. Analysis of demand for services and goods.
  8.Placement of your ads in different countries all over the world.

  WHERE ADS ARE PUBLISHED:

  Ads are published: on forums, on billboards, in guest books, in comments, in catalogues .
  Ads are placed on your: landing pages, phones, YouTube videos, websites, social media accounts, and on links to your other ads.

  BAN:
  In this type of ad a ban by search is not possible, since ads are published without specifying an active link to the website.

  Your actions:
  You send us the text of the ad, where your unique name and identifier is indicated at the end of the message, according to which an interested user can quickly find your internet resource in search engine results in order to get further information about your service.
  To do this, a unique name or identifier must be published in the appropriate section of your internet resource и quickly be found in search results.

  Macros:
  Randomisation of ads is done according to the formula, which is commonly accepted by many programs. As a result of randomisation, a lot of unique ads are obtained from one ad variant.

  This is achieved by manually synomising the ad text, while the meaning of the messages does not change and remains understandable.

  website: xn—-ftbeand5abdikisgee.xn--p1ai/home/

 77. Где купить разнообразные игры +на xbox приставку Попробуй в роли себя наемного убийцы игрый в Hitman 2 + https://my.digiseller.com/inside/description.asp?id_d=2967226
  купить игры +на xbox +one+ https://plati.market/itm/3047879
  игры +на xbox +one купить дешево+ https://plati.market/itm/grand-theft-auto-v-gta-5-xbox-one-cifrovoj-kljuch/3008735
  FIFA XBOX ONE Ключ / Цифр код + подарок
  Grand Theft Auto V / GTA 5 XBOX ONE Цифровой Ключ
  HITMAN 2
  The Crew 2, F1 XBOX/PC+present
  Diablo III: Eternal Collection Xbox One
  Wolfenstein II: The New Colossus
  Resident Evil
  The Division 2
  Call of Duty: – XBOX
  DARK SOULS™ III Xbox
  MORTAL KOMBAT 11 XBOX ONE X/S
  Dying Light:The Following – Enhanced XBOX ONE
  GOOGLE PLAY US 15$
  iTUNES GIFT CARD – $10 (USA)+подарок
  Steam Turkey 50 TL Gift Card Code(FOR TURKEY ACCOUNTS)
  Avast! internet security/ Premium Security
  Vampyr XBOX ONE ключ+подарок
  Serious Sam Collection XBOX ONE ключ+ПОДАРОК
  Project CARS 2 XBOX KEY (XBOX ONE) КЛЮЧ
  Netflix Турция Подарочный код 75 TL
  The Elder Scrolls Online (XBOX ONE)
  World War Z – Game of the Year Edition XBOX/ КЛЮЧ
  Sniper Elite 3 ULTIMATE EDITION Xbox One ключ
  Call of Duty: – XBOX
  DiRT Rally 2.0 – Game of the Year Edition (XBOX ONE)
  Откройте дебетовую карту Польза онлайн, Сделайте покупки от 10 000 р в месяц по вашей карте Польза,Получите +1%на остаток по карте HOME BANK

 78. Здравствуйте,Здесь вы можете Купить игры на XBOX ONE получить бесплатно подарки + https://plati.market/itm/diablo-iii-eternal-collection-ar-xbox-one/2970072
  ключи игр xbox +one купить+ https://plati.market/itm/assassin-s-creed-origins-us-xbox-present/2891230
  xbox игры купить онлайн+ https://plati.market/itm/fallout-4-game-of-the-year-edition-xbox-one-kljuch/3014015
  Grand Theft Auto V / GTA 5 XBOX ONE Цифровой Ключ
  METRO: LAST LIGHT REDUX +подарок
  The Crew 2, F1 XBOX/PC+present
  Diablo III: Eternal Collection Xbox One
  FAR CRY
  Wolfenstein II: The New Colossus
  Resident Evil
  DARK SOULS™ III Xbox
  MORTAL KOMBAT 11 XBOX ONE X/S
  Dying Light:The Following – Enhanced XBOX ONE
  GOOGLE PLAY US 15$
  iTUNES GIFT CARD – $10 (USA)+подарок
  Steam Turkey 50 TL Gift Card Code(FOR TURKEY ACCOUNTS)
  Avast! internet security/ Premium Security
  Vampyr XBOX ONE ключ+подарок
  AVG TuneUp 1 ПК 1 год
  Serious Sam Collection XBOX ONE ключ+ПОДАРОК
  Project CARS 2 XBOX KEY (XBOX ONE) КЛЮЧ
  Netflix Турция Подарочный код 75 TL
  The Elder Scrolls Online (XBOX ONE)
  World War Z – Game of the Year Edition XBOX/ КЛЮЧ
  Sniper Elite 3 ULTIMATE EDITION Xbox One ключ
  DiRT Rally 2.0 – Game of the Year Edition (XBOX ONE)
  Откройте дебетовую карту Польза онлайн, Сделайте покупки от 10 000 р в месяц по вашей карте Польза,Получите +1%на остаток по карте HOME BANK

 79. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.